NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2807669

Dátum, čas

Streda 25. 11. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • Združenie rodičov

  V pondelok 23. novembra 2015 o 18,00 hodine sa budú konať triedne združenia rodičov.

  Stretnutie zástupcov rodičov s riaditeľkou školy bude o 17,00 hodine v jedálni školy.

 • TESTOVANIE 5 - 2015

  V stredu 25. novembra 2015 sa uskutoční  celoslovenské  testovanie žiakov 5. ročníkov
  TESTOVANIE 5 - 2015.
  Naši piataci budú rozdelení do troch skupín a  budú testovaní z dvoch predmetov, z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Úlohy v testoch budú z učiva matematiky a slovenského jazyka 1. až 4. ročníka.
  Výsledky z TESTOVANIA 5  nebudú mať vplyv na známku z testovaných predmetov na vysvedčení ani  pri prijímaní na osemročné gymnáziá.

  Žiaci, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude prebiehať Testovanie 5 pozrite si :

 • Voľno pre žiakov 6.- 9. ročníka

  V stredu 25.novembra 2015 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka  z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5 -2014)

   voľno

  Žiaci 6.- 9. ročníka sú automaticky z obedov odhlásení.
  Obedy pre žiakov 6.-9. ročníka, ktorí sa prihlásia na obed, sa vydávajú
  od 11,30 do 12,30 hod.
  Žaci 1. stupňa sa učia podľa  riadneho rozvrhu.
  ŠKD je v prevádzke.

 • OZNAM

  Riaditeľka školy zo závažných organizačných dôvodov operatívne vyhlasuje pre žiakov
  na štvrtok 19.11.2015

  RIADITEĽSKÉ  VOĽNO

  ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka bude v prevádzke
  od 7,00 hod. do 16,00 hod.
  Kurz korčuľovania sa uskutoční.
  Školská jedáleň bude v prevádzke.
  Pre žiakov, ktorí sa neodhlásia, sa obedy  vydávajú
  od 12,00 do 13,00 hod.
  Ďakujem za porozumenie.   riaditeľka školy

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, spoločnými silami sme zachránili 110 stromov!!!

  Vyzbierali sme spolu 16 432 kg papiera.

  150 kg papiera = 1 strom

  Ďakujeme.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  V piatok 13.11.2015 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť pri transformácii textu.

  Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

 • Detské múzeum

  6. 11. navštívili druháci Detské múzeum a spoznali odpovede na mnoho otázok týkajúcich sa vody. Prečo by sme mali vodou šetriť? Ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov? Aký vplyv majú na vodu klimatické zmeny? Aké množstvo zdrojov pitnej vody máme na zemi? Kedy dochádza k povodniam?

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Zelenina a ovocie

  Trieda 2. A sa zapojila to projektového dňa o zdravej výžive s témou „Zelenina a ovocie“. Naučte sa s nami novú pieseň.

   

   

  I eat fruit,

   

  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friaday, Saturday, Sunday

 • Veda netradične

  10. novembra sa žiaci 4.A triedy, ktorí navštevujú krúžok Tvorítko, zúčastnili interaktívnej výstavy o vede a technike Veda netradične, ktorá sa konala v priestoroch Centra vedy CVTI SR. Žiaci si mali možnosť  nielen pozrieť výskumné práce,  ale aj vyskúšať rôzne vedecko-technické projekty. Práce boli prezentované na vynikajúcej úrovni formou panelovej prezentácie alebo trojrozmerného exponátu. Všetky zaujímavostí boli prezentované interaktívnou a hravou formou. Natešení a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

 • Bibliotéka

  Knihy sú nemí učitelia

   (Gellius 130 r.n.l.)

   

  Dňa 6.11. sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili najväčšieho knižného veľtrhu na Slovensku.

  Bibliotéka je sviatkom pre tých, ktorí majú knihy radi a kupujú ich. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, prekladatelia a samozrejme čitatelia. Návštevníkov čaká okrem tisícov kníh všetkých žánrov aj sprievodný program.

 • Medzinárodný mesiac školských knižníc 2015

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy v mesiaci október venovali dvom projektom, ktoré boli späté  s čítaním kníh a s knižnicou.

  Prvým bol 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – téma: Múdrosť  ukrytá  v knihách. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola , Komenského 2, Svit. Ich záložky môžu deti obdivovať  v školskej knižnici, kde sú vystavené.

 • LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

  Vážení rodičia, milé deti, dňa 12.11.2015 (štvrtok) Vás srdečne pozývame na LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD. Stretneme sa o 17:00 hod. pred školou. Treba si priniesť vlastný lampión so sviečkou. Náš sprievod zakončíme vypustením balóna šťastia a sladkou odmenou pre deti. Tešíme sa na Vás!

 • Oficiálne uzavretie agendy projektu Comenius

  Tento týždeň dostala naša škola list z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorým sa oficiálne uzatvára agenda medzinárodného projektu Comenius. Z listu vyberáme:

  „Celkovo hodnotíme Vašu správu ako veľmi dobrú.  Oceňujeme predovšetkým príkladnú spoluprácu s miestnou komunitou a realizáciu projektových aktivít, ktoré viedli k naplneniu cieľov partnerstva.“

 • AIESEC opäť na ZŠ Tbiliská

  Spolupráca medzi  ZŠ Tbiliská a medzinárodnou organizáciou AIESEC trvá už štyri roky.

  AIESEC- fr. Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales je najväčšia medzinárodná študentmi riadená nepolitická nezisková organizácia, ktorá združuje študentov z vyše 100 krajín sveta a umožňuje ich rozvoj v rozličných oblastiach na medzinárodných stážach.

 • POMOC OPUSTENÝM ZVIERATKÁM

  Pozor! Pozor! Od novembra začíname zbierať vrchnáky. Prečo? Lebo chceme pomôcť opusteným zvieratkám.

  V každej triede bude vrece, do ktorého žiaci môžu zbierať vrchnáky od malinoviek, mlieka džúsov....

  Koncom mesiaca sa vrecia zozbierajú a trieda, ktorá bude mať najviac vrchnákov, získa odmenu. Výťažok z recyklovaných vrchnákov pôjde do útulku na potravu, očkovanie a potrebné veci pre opustené zvieratká.

 • Zážitkové učenie prvákov

  Naši prváci počas spoznávania nových písmen zažívajú naozajstné dobrodružstvá. Jedným z nich je aj tento deň. Žiaci 1.A a 1.C  sa spoločne učili písmeno M. Na tvári mali namaľované masky zvierať – myš, medveď , motýľ. Zažili naozajstnú môdnú prehliadku. Naučili sa písmeno čítať a správne artikulovať. Veľkým zážitkom bola spoločná práca a príjemná atmosféra. Naše poďakovanie patrí aj mamičke, ktorá nám pomohla s maľbou na tvár. Bol to krásny školský deň.

 • Hovoríme o jedle

  Na našej škole prebehol týždeň, kedy sme hovorili o jedle a zdravej strave. V rámci týždňa sa škola zapojila do súťaže „Hovoríme o jedle“. Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

 • Jesenné plody záhrad

  Stoly vo vstupnej hale sa prehýbali nádhernými plodmi jesenných záhrad. Od 19. 10. do 23. 10. ponúkali množstvo ovocných nápadov. Fantázia a kreativita žiakov našej školy a ich rodičov sa pretvorila do nádherných kompozícií a postavičiek. Opäť súťažili medzi sebou jednotlivci a aj triedy. Výstava sa tešila všeobecnému záujmu.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje

  v pondelok 2.11.2015  riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 • ZBER PAPIERA

  POZOR, POZOR! Na  našej škole bude zber papiera!!!

  Od 19.10. 2015 do 23.10 2015.

  Pondelok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00

  Utorok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00

 • Projekt COFELY ECO ŠKOLY 2015

  Naša škola sa v novom školskom roku 2015/2016 zapojila do nového projektu s názvom COFELY ECO ŠKOLY 2015. Spoločnosť Cofely a.s. sa zaoberá najmä výrobou a distribúciou tepla a teplej úžitkovej vody. Pri svojej práci však myslí aj na životné prostredie. Zavádzaním nových vysoko účinných technológií a obnoviteľných zdrojov prispieva k znižovaniu spotreby palív a negatívnych dopadov výroby tepla na životné prostredie. Spoločnosť Cofely si na svoju spoluprácu vybrala 5 základných škôl v mestách ich pôsobenia. Jednou z nich sme boli aj my. Projekt bol určený pre žiakov piateho ročníka a bol zameraný na skrášlenie, obnovu a „zazelenanie“ areálu školy. Forma spolupráce prebiehala nasledovne: žiaci 5.A triedy sa zúčastnili 2- hodinovej environmentálnej prednášky s cieľom priblíženia výroby a distribúcie tepla. Prednáška prebiehala zábavnou formou - žiaci súťažili v skupinách a následne boli aj sladko a vecne odmenení. Ďalej navštívili miestnu kotolňu spoločnosti Cofely, aby sa dozvedeli, ako sa teplo dostane z kotolne do školy, či do domu a napokon vysadili stromčeky v areáli školy. Výsadba stromčekov sa deťom najviac páčila. Touto cestou ďakujeme spoločnosti Cofely a organizácii OZ KOZEL za skrášlenie školského areálu drevinami - lipou a dubom. Veľká vďaka patrí aj našim žiakom 5.A triedy, ktorí sa s nadšením pustili do vysádzania stromčekov.

 • Svetový deň zdravej výživy

  16. októbra sme si na škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Prečo bol tento deň dôležitý a o čom hovorí? Výživa je životný faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Tento deň nás vyzýva k zdravému stravovaniu sa, napr. ako dosiahnuť zníženie príjmu tukov, cholesterolu, sacharidov alebo solí v potrave. A tak to bolo aj na našej škole. Každý rok tento deň venujeme potravinovej pyramíde, či ovociu alebo zelenine. Pani kuchárky nám navarili zdravé jedlo, chutnú tekvicovú polievku hokkaido a zapekanú zeleninu s hlávkovým šalátom. No dôležitý je aj pitný režim. Prečo? Lebo, keď cítime smäd, pre naše telo je už neskoro. Keď sme smädní, sme vlastne dehydratovaní. Už krátkodobý nedostatok tekutín môže viesť k bolestiam hlavy, únave, či k poruchám trávenia a močenia. Ktorý nápoj je však vhodný? Čistá voda z vodovodu, bylinkový čaj alebo sladký nápoj? Či siahnete radšej po minerálnej vode? Aby sme deti naučili zásadám zdravého pitného režimu, pripravili sme si pre nich projektový deň na tému Pitný režim. Deti sa dozvedeli, prečo nepiť sladené nápoje, prečo sú zdraviu prospešné minerálne vody a najmä to, že najzdravším zdrojom vody je pitná voda z vodovodu. Je to voda bez zbytočných prísad a sladidiel. A aby sa stále len nerozprávalo, tak sa pila aj čistá voda z našej pitnej fontány. Veľká vďaka patrí dievčatám 9.A triedy- Miške, Kike, Alexe a Nikol, ktoré si tento deň pekne pripravili.

 • Jesenné plody záhrad

  Od 19.októbra do 23. októbra sa bude  konať na škole výstava s názvom JESENNÉ PLODY ZÁHRAD. Nešetrite fantáziou a zapojte sa aj vy. Vaše výrobky očakávame do 21. októbra /stredy/. Najlepšie nápady a výrobky budú ocenené. Dúfame, že sa zapojíte! Vyzývame aj babičky a šikovné mamičky, ak môžu, aby prispeli zdravým a chutným koláčikom pre svoju triedu – v rámci Dňa jablka.

 • Svetový deň duševného zdravia

  Dňa 8. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci 8.B triedy. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991 a koná sa v septembri. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a  je symbolom  zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 10 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

 • Tajomstvo Titanicu

  V piatok 9. októbra 2015 sa žiaci 8. ročníka vybrali odhaliť tajomstvo Titanicu.  Zažili tak atmosféru a pocity ľudí, ktorí plavbu touto loďou zažili. Oboznámili sa i s historickými súvislosťami, spoločenskou a politickou situáciou na Slovensku i vo svete na začiatku 20. storočia. Videli stovky originálnych artefaktov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku Titanic. Medzi exponátmi boli časti vybavenia lode, rôzne kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich (šperky, kabelky, časti oblečenia). Titanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta, ktorá mala byť vizitkou technickej revolúcie a umu ľudstva. Bola určená na prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic sktroskotal vo vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby – dňa 15. Apríla 1912. V tento osudný deň zomrelo viac ako 1500 osôb. Žiaci vstúpili na pomyselnú palubu Titanicu a oboznamovali sa s jednotlivými exponátmi pomocou audioguide – slúchadlami, kde mali podrobný výklad. Každý postupoval vlastným tempom.

 • Exkurzia 1.svetová vojna

  Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie na Bratislavský hrad, kde je  Výstava PRVÁ SVETOVÁ VOJNA TRAGÉDIA, KTORÁ POSTIHLA VŠETKÝCH.  Absolvovali vzdelávací program Prvá svetová vojna, ktorý im umožnil vžiť sa do obdobia 1. svetovej vojny. Priblížil im život počas vojny v zázemí aj na fronte, domáci a zahraničný odboj, zbrane a technológie použité v 1. svetovej vojne. Výstava bola interaktívna a žiaci pracovali s pracovnými listami a didaktickými pomôckami pod vedením lektorov. Potom si prezreli výstavu ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815-1856) REFORMÁTOR SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI zameranú na život a dielo Ľ. Štúra v kontexte slovenských dejín. Oboznámili sa hlbšie so  slovenským národným hnutím, revolúciou v rokoch 1848/49, romantizmom v literatúre. Poslednou výstavou, ktorú si žiaci prezreli bola Veľká Morava a počiatky kresťanstva, kde si vytvorili lepšiu predstavu o živote veľkomoravanov a pozreli exponáty šperkov ukryté vyše päťdesiat rokov v depozitáre. Niektorí si na pamiatku sami  vyrazili mincu s námetom Veľkej Moravy. Exkurzia zaujímavou formou upevnila a doplnila vedomosti z dejepisu i slovenského jazyka.

 • Prírodoveda v 3. ročníku

  Téma: Stromy

  Tretiaci sa boli v rámci prírodovedy pozrieť na stromy vysadené na školskom dvore očami vedcov. Využili sme aj možnosť pozrieť si, ako starší žiaci sadia nové stromčeky.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Beh Devínskou Kobylou

  24. 10. 2015

  Milí rodičia, priaznivci behu,

  chceme Vás a Vaše deti pozvať na milú akciu venovanému zdravému životnému štýlu, a to na XXXX. ročník Behu Devínskou Kobylou dňa 24.10.2015 (sobota). Novinkou v tomto každoročnom podujatí je súťaž škôl, do ktorej sme sa zapojili i my.

 • Exkurzia NR SR

  5. októbra 2015 sa vybraní žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Zážitkovou formou sme si rozšírili vedomosti z občianskej náuky. Pred vstupom do NR SR sme sa museli podrobiť osobnej prehliadke a preskenovali nám i obsah tašiek a batohov. Potom už nasledovala cesta priestormi NR SR spojená s výkladom p. sprievodcu. Oboznámil nás s históriou vzniku NR SR a osobnosťami ako J.M. Hurban, M. R. Štefánik a A. Hlinka. Prezreli sme si i symboly SR a Ústavu SR. V rokovacej sále si niektorí vyskúšali post rečníka za rečníckym pultom. Potom sme sa usadili v priestore pre novinárov a návštevníkov a dozvedeli sa i mnohé technické fakty o budove NR SR. Upútali nás prekrásne obrazy Albína Brunovského, ktoré majú nesmiernu cenu. Prehliadku sme zakončili na námestí A. Dubčeka pri jeho pamätníku.

 • Brigáda

  Vážení rodičia, dovoľte nám, aby sme sa aj touto cestou ešte raz poďakovali za pomoc pri skrášlení školského areálu pre naše deti. Veľmi si vážime Váš čas, ktorý ste venovali prácam všetkého druhu – donatieral sa plot, vytrhalo sa množstvo buriny – okolo školy, na schodišti, na antuke, pohrabal sa veľký kus priestranstiev, na ktorých sa najmä v poobedňajšom čase v ŠKD hrajú menšie deti. Vynieslo sa množstvo odpadu. Ešte raz ďakujeme. Na prvý pohľad vyzerá náš školský dvor krajšie.

 • Exkurzia Hurbanovo - Komárno

  V piatok 2. októbra navštívili žiaci štvrtých ročníkov hurbanovskú hvezdáreň. Je najstaršia na Slovensku a pýši sa vynoveným digitálnym planetáriom. Prezreli si úžasné ďalekohľady, oboznámili sa s históriou a možnosťami skúmania vesmíru. Nakoniec si vyskúšali pozorovanie Venuše cez počítačom riadený ďalekohľad. Námestie Európy v Komárne bol ich ďalší cieľ. Deti sa plné zážitkov vrátili domov z exkurzie.

 • Exkurzia Veľká Morava

  Vo štvrtok 1. októbra 2015 sa siedmaci vybrali na exkurziu. Cieľom bol Bratislavský hrad so svojou výstavou Veľká Morava a počiatky kresťanstva. Pani učiteľka nám chcela priblížiť zážitkovou formou učivo, ktoré preberáme na hodinách dejepisu.  Absolvovali sme vzdelávací program „Hospodárstvo, remeslo a obchod vo Veľkomoravskej ríši“. Ľudia sa v dobách Veľkej Moravy venovali poľnohospodárstvu, chovu zvierat, lovu zveri. Dozvedeli sme sa viac o veľkomoravskom šperkárstve, kovovýrobe, keramike, obchode a veľa zaujímavostí z každodenného života Veľkomoravanov. Prezreli sme si makety hradísk, kostolov. Mali sme možnosť nahliadnúť i do hrobov ľudí z tej doby. Vrcholom bol poklad byzantského kupca a vyše päťdesiat rokov nevystavované predmety z dôb Veľkej Moravy, prekrásne výrobky šikovných veľkomoravských šperkárov. Na pamiatku si niektorí zakúpili suveníry a plní dojmov sme sa vrátili do školy.

 • Šarkaniáda

  30. septembra podvečer sa malí i veľkí pokúšali naučiť lietať svojho šarkana. Niektorým sa to napriek bezvetriu na pár sekúnd aj podarilo, za čo si vyslúžili odmenu v podobe drobnej sladkosti.

  Ďakujeme rodičom i detičkám a dokonca aj starým rodičom za účasť a už teraz sa tešíme na budúci vylepšený ročník šarkaniády.

 • Európsky týždeň športu

  Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu 20 minútovou pohybovou aktivitou.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Pitná fontána

  Naša škola sa už nejedným rokom snaží vniesť do povedomia detí dôležitosť pitnej vody a ochranu jej zdrojov (viď. stránka školy- PROJEKTY- Modrá škola). Pomocou programu „Modrá škola- voda pre budúcnosť“ rozširuje vedomosti, zručnosti a formuje postoje o pitnej vode u žiakov I. aj II. stupňa. Okrem zapojenia sa do Veľkej vedomostnej súťaže Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa Základná škola Tbiliská zapojila aj do ich druhého projektu „Pitné fontány v školách“.  Zámerom projektu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je osadiť na pôde školy pitnú fontánu s čerstvou vodou z vodovodu. Hlavným cieľom uvedeného projektu je zavedenie kultúry pitia vody na školách. Odo dňa 31.8.2015 je žiakom našej školy k dispozícii jedna pitná fontána, z ktorej sa môžu napiť alebo si napustiť vodu do plastových fliaš. Pitná fontána je darom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v opatere školy.

 • BRIGÁDA - náhradný termín

  Vážení rodičia, náhradný termín brigády je v sobotu 3. októbra 2015.

  Veríme, že počasie nám teraz vyjde.

  Tešíme sa na Vás.

 • ZRUŠENIE BRIGÁDY

  Vážení rodičia,
  z dôvodu nepriaznivého počasia sme nútení zrušiť BRIGÁDU, ktorá sa mala konať v sobotu 26. 9.2015.
  Náhradný termín Vám dáme včas vedieť.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • BRIGÁDA

  Milí rodičia,
  ďakujeme Vám vopred za Vašu účasť na brigáde, ktorá sa bude konať dňa 26. septembra ( v sobotu) v čase od 8:30 do 13:00 na školskom areáli. Okrem dobrej nálady, či  chuti pracovať a skrášliť okolie školy deťom, nám určite pomôžu pracovné rukavice, hrable, motyky, metly, vedrá, prípadne fúrik.

 • Cvičenie v prírode tretiakov a štvrtákov

       Dňa 18. septembra 2015 sa žiaci 3. AB a 4. AB pod vedením svojich pani učiteliek vybrali do Malých Karpát na cvičenie v prírode. Ich turistická cesta viedla na Červený kríž. Po ceste sa krátko osviežili pri Slalomke. Videli práce na úprave lesných ciest, prekonávali prírodné prekážky, pozorovali jesennú prírodu. Na Červenom kríži absolvovali po stanovištiach naplánované úlohy z oblasti orientácie vo voľnej prírode pomocou kompasov, prvej pomoci, dopravnej výchovy a športu.

 • Výtvarná akcia

           Dňa 8.9. 2015 bola naša škola oslovená, aby sme sa s vybranými žiakmi zúčastnili jednej veľmi vydarenej výtvarnej akcie v Červenej lisovni pri Nemeckom kultúrnom dome. Akciu organizovalo OZ ART VILLA RAČA v rámci sympózia konaného pri príležitosti Vinobrania. Počas slávností boli práce, ktoré žiaci namaľovali, vystavené aj pre verejnosť.
     Žiaci sa tu priučili akrylovej technike pod vedením výtvarníkov pána Polakoviča, Loveckého, Hargaša  a pod vedením maliarky Oľgy Ovsepian zasa technike akvarelu. Akcia sa deťom veľmi páčila a my len dúfame, že to nebolo naše posledné stretnutie s týmto občianskym združením. 

 • Tlačová konferencia Zippy´s friends na našej škole

       Naša škola je už tretí rok zapojená do programu Ligy za duševného zdravie - Zippyho kamaráti. Naše vyškolené pani učiteľky si pochvaľujú pozitívny prínos, ktorý im dovoľuje priblížiť sa detskej duši, pomáha deťom zvládať i ťažšie situácie, s ktorými sa stretáva každý z nás.

 • Noví prváčikovia

  Vážení rodičia,
  konečne sme získali všetky súhlasy na zverejnenie fotografií Vašich - Našich prvákov na web stránke školy. Sprostredkúvame Vám teda momentky z prvého veľkého školského dňa našich nových žiačikov.
        Ďakujeme za príjemnú atmosféru počas slávnostného vstupu detičiek do stavu žiackeho a tešíme sa, že spoznáme nových vzácnych ľudí, Vás rodičov, ale najmä vaše ratolesti.

 • ZDRUŽENIE RODIČOV

  V pondelok 7. septembra 2015 o 18,00 hodine  sa budú konať triedne aktívy Združenia rodičov.
  Stretnutie zástupcov rodičov z jednotlivých tried s výborom ZR a  riaditeľkou školy bude o 17,00 hodine v jedálni školy.

 • OTVORENIE ŠK: ROKA 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
   je v stredu 2.septembra 2015


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 8,10 hod. v jedálni školy.
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 15,00 hod.

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2015/2016 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:   
                     
  PLATENIE STRAVNÉHO
              
                -  MLIEČNA  DESIATA
              
              - 
  JEDÁLNY LÍSTOK

 • Školské pomôcky

  Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

                          1. ročník: zoznam pomôcok
                          2.- 4. ročník: zoznam pomôcok

 • OZNAM O ZMENE POPLATKOV ZA ŠKD od 1.9.2015

  Od 1.9.2015 prichádza k zmene výšky príspevku  zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho školský klub detí.
  Novú sumu  22,60 € je nutné zaplatiť do 10. dňa aktuálneho mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje školský klub detí.

 • Stránkové dni počas letných prázdnin

  každá streda

  od 10,00 do 12,00 hod.

 • LETNÉ PRÁZNINY

  Krásne letné slnečné prázdniny, veľa pekných zážitkov  a stretnutí s priateľmi  Vám  prajú

  zamestnanci ZŠ Tbiliská

 • Naša žiačka u primátora Bratislavy

  Dominika Maniková, žiačka III. B – získala ocenenie primátora hlavného mesta Bratislavy pre mladé športové talenty, za vzornú reprezentáciu mesta.
  Na majstrovstvách Európy v súťaži BMX vo Francúzsku -  získala 1. miesto.
  Na ocenenie Dominiku navrhlo vedenie Základnej školy Tbiliská 4.

  Pozri fotoalbum školy: TU

 • Posledný deň v škole

  Organizácia posledného školského dňa
   piatok 30.6.2015

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi, rozdávanie vysvedčení

  8,30   príhovor riaditeľky školy

  10,00 -10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

 • Naši žiaci zvíťazili

  Víťazkou kategórie "Najúspešnejšia škola" v súťaži MODRÁ  ŠKOLA je naša  Základná škola Tbiliská, Bratislava s celkovým bodovým výsledkom úspešnosti 92%. Získali sme  peňažnú odmenu 200 eur.

 • Poľovníci deťom

          Dňa 17. júna žiaci šiesteho a siedmeho rčníka navštívili Banskú Štiavnicu. Pýtate sa, prečo? 
  Obvodná poľovnícka komora Bratislava v spolupráci s Poľovníckou spoločnosťou Rača zorganizovali  výlet pre deti zo ZŠ Tbiliská na Detské dni sv. Huberta do Svätého Antona.

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
  srdečne Vás pozývame v utorok 23. júna o 18,00 hod. na letnú akadémiu, ktorá sa uskutoční vo vestibule školy.

            žiaci a pedagógovia
                 ZŠ Tbiliská

 • Škola v prírode - oznam pre rodičov

  Žiaci 3.A a 4.B prišli do školy v prírode v nedeľu 14.júna 2015  v poriadku a pozdravujú svojich rodičov a ostatných spolužiakov.

 • ZDRUŽENIE RODIČOV

  V pondelok 8. júna 2015 od 18,00 do 19,30 hod. sa budú konať informatívne združenia rodičov.

   
 • Beseda so slovinskou spisovateľkou

  Dňa 13. 5. 2015 mala trieda 1. A príjemné stretnutie so slovinskou autorkou detských kníh Lilou Prap a jej originálnymi, veselými knihami.
  (viac v aktivitách školy)

 • SLOVENSKÝ SLÁVIK - okresné kolo

  Na okresnom kole súťaže SLOVENSKÝ SLÁVIK 2015 sa umiestnila  naša žiačka Veronika Kovačičová na 2. mieste v III. kategórii.
  ( pozri foto: TU)

  Srdečne blahoželáme!

 • POĎAKOVANIE

  Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí poukázaním 2% z daní  Združeniu rodičovov pri našej  škole prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a školského života našich detí.

 • Darujte 2% z daní za rok 2014 Vašim deťom cez Združenie rodičov

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a  zakúpiť  deťom vybavenie detského ihriska  do areálu  školy 
  darovaním 2% z dane občianskemu  združeniu  ZR pri ZŠ Tbiliská !

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje

  v pondelok 27.4.2015  riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  Od utorka 28. apríla  do štvrtka 30. apríla   2015 prebieha na škole
  ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby ...

 • Školské kolo Slávik Slovenka 2015

  Dňa 21.04.2015 sa bude konať školské kolo SLÁVIK 2015. Súťažiť sa bude v troch kategóriách.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú v dňoch 2. - 7. apríla 2015. Posledný deň v škole je 1. apríl  (streda)  a vyučovanie sa opäť začína 8. apríla 2015 (streda). 

 • Vážení rodičia,

  z organizačných dôvodov
  v piatok 27.3.2015
  bude  prevádzka v ŠKD skrátená do 15,00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

 • POZVÁNKA

  Srdečne Vás pozývame
  na Veľkonočnú výstavu
  spojenú s predajom.

  Termín: 30.3. – 1.4.2015

  V popoludňajších hodinách  vo vestibule našej školy
  Od 13,00 hod. do 16,00 hod.
  Získané finančné prostriedky budú využité na ďalší nákup pomôcok do ŠKD.

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Jarné prázdniny
  sú od 2. marca do 6. marca 2015.

  Vyučovanie sa opäť začína v pondelok
  9. marca 2015

 • Aktivity školy

  NAŠE  AKTIVITY
  V  ŠK: ROKU 2014/2015

  NÁJDETE  TERAZ V  ĽAVOM MENU

   

 • Pozvánka na PÁRTY 2015

  Vážení rodičia a priatelia našej základnej školy,
  srdečne Vás pozývame
  na

 • Pripravovaný medzinárodný projekt venovaný finančnej gramotnosti.

  Naša škola sa má vďaka mimoriadne dobrým vzťahom so Slovinskou ambasádou v Bratislave, pani veľvyslankyni Bernarde Gradišnik a pani Saše Poklač Vojtechovej, šancu zúčastniť sa ďalšieho medzinárodného projektu.
  Tento krát by išlo o zavedenie tém finančníctva, bankovníctva a peňažníctva do vyučovania netradičným inovatívnym spôsobom.
  Prvé rokovania v Prahe máme už za sebou a veríme, že projekt bude úspešný. Zapojiť by sa mali štyri školy – okrem tej našej ešte základné školy zo Slovinska, Česka a Maďarska.

 • Zápis do 1. ročníka

  Počas zápisu 6. a 7. februára 2015
  sme zapísali 99 detí.
  Ďakujeme všetkým rodičom za dôveru.

   

 • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016

 • Poďakovanie za návštevu

  Vážení rodičia, srdečne Vám ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí. Veríme, že sa Vám páčili nielen priestory našej školy, ale aj jej celková atmosféra a žiaci, ktorých ste v škole vyspovedali. Dovidenia opäť nabudúce.

  Žiaci a pedagógovia školy.

 • Deň otvorených dverí

  Predškoláci z MŠ sa na chvíľu stanú prvákmi

  Milí rodičia, blíži sa termín dôležitého rozhodnutia, kam zapísať Vášho budúceho „školáčika“. Okrem 4. februára, kedy sa bude na našej škole konať Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, radi Vás uvítame aj doobeda v čase, keď budú v našej škole práve Vaše detičky z okolitých materských škôl. Tak ako každý rok, pripravili sme pre ne dve hodiny „naozajstného“ učenia MATEMATIKY, SLOVENČINY, ANGLIČTINY, KRESLENIA a CVIČENIA v našej TELOCVIČNI
  (cca od 9:00 do 10:40).
  22. január – predškoláci z MŠ, Pri Šajbách
  26. január – predškoláci z MŠ, Tbiliská a predškoláci z MŠ, Plickova
  27. január – predškoláci z MŠ, Gelnická a predškoláci z MŠ Barónka
  Milí rodičia, príďte sa pozrieť na Vášho budúceho školáka v naozajstnej školskej lavici!

  Tešíme sa na Vás!

 • Rodičovské stretnutia

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 19.1.2015
    od 17.00 do 18,30 hod.

  podľa pokynov triednych učiteliek.

  Stretnutie výboru ZR a riaditeľky školy so zástupcami rodičov bude o 16,30 hod. v jedálni školy.

 • Výsledky testovania KOMPARO - 8. a 9. ročník

  Naša  škola sa výsledkami   našich žiakov 8. ročníka (Sj, F) a  9. ročníka (M) v celoslovenskom  testovaní KOMPARO    zaradila medzi  25% najúspešnejších škôl .

   
          žiaci 8. ročníka


                  žiaci 9. ročníka

 • Prijímanie žiakov na stredné školy

  Vážení rodičia,

  výchovná poradkyňa Mgr. Jana Štefániová zverejňuje na svojej webovej stránke pre Vás aktuálne informácie o prijímaní žiakov 5., 8. a 9. ročníka na stredné školy.

 • PRIANIE DO NOVÉHO ROKA 2015


  V novom roku, naši  milí,
  lásky, blaha, zdravia, sily,
  úspechov a šťastia veľa
  z úprimného srdca želá

           vedenie školy
           

 • Vianočné prázdniny

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY
  začínajú v pondelok 22.12.2014
  končia v stredu 07.01.2015.
  Do školy žiaci  nastupujú vo štvrtok 08.01.2015.

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia a starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na
  Vianočnú akadémiu,
  ktorá sa bude konať
  v stredu 17. decembra 2014 o 18,00 hod.
  vo vestibule školy.

 • ÚHRADA ZA ŠKD

  Vážení rodičia,

  blíži sa koniec kalendárneho roka 2014, preto Vás žiadame, aby ste poplatky za ŠKD (školský klub detí)  za mesiac DECEMBER 2014  uhradili najneskôr do 15.12.2014.

  Úhrady za JANUÁR 2015 prosím neposielajte v DECEMBRI 2014.

 • Predvianočné tvorivé dielne

  Vážení  rodičia, starí rodičia, milí žiaci,
  4. decembra 20014
  od 16:00 do 18:00
  Vás srdečne  pozývame na

  Predvianočné tvorivé dielne

  pozvánka

 • VYHODNOTENIE JESENNÉHO ZBERU PAPIERA

  Vyhodnotenie zberu : TU

  FOTO

 • ZUBNÁ AMBULANCIA - OZNAM

  Zubná ambulancia ( v bývalej ZŠ Plickova 9)
  bude zrušená k 31.12.2014

  MUDr. Varádyová žiada rodičov detí, ktoré sú evidované v zubnej ambulancii, aby sa dostavili na vyradenie z evidencie: denne od 7,30 do 11,00 hod.

  Nevyzdvihnuté liečebné karty budú archivované:
  Odbor zdravotníctva
  Bratislavský samosprávny kraj
  Sabinovská 16, Bratislava

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 24. 11. 2014  o 18.00 hod.
  podľa pokynov triednych učiteliek.

 • BURZA HRAČIEK

   Vážení rodičia, milí žiaci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka. 
  25. novembra (utorok)
  sme pre Vás pripravili
  Burzu hračiek
  pozvánka

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje vpiatok 14.novembra 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 14.novembra 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávania organizovaného  školou.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým žiakom,  rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili do školského zberu strarého papiera.

  Pozri ffotoalbum školy: TU

   

 • ZBER PAPIERA

  Od pondelka  3. novembra do piatka 7.novembra  2014 prebieha na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny sú v dňoch 30. a 31. októbra 2014. Posledný deň vyučovania je 29. 10. 2014 (streda). Vyučovanie opäť začína 3. 11. 2014 (pondelok).

 • Vzdelávacie poukazy v šk. roku 2014/2015

  Vážení rodičia,
  v stredu 10.9.2014 Vaše dieťa prinesie zo školy vdelávací poukaz. Vzdelávací poukaz má v školskom roku 2014/2015 hodnotu 29,30 eur. Žiakovi  na vzdelávací poukaz  škola poskytne 60 hodín  záujmovej činnosti vo vybranom krúžku.   Ak sa žiak prihlási na činnosť v záujmovom útvare je povinný ho navštevovať od októbra 2013 do mája 2015.
  Zoznam  záujmových útvarov  v šk. roku 2014-2015

 • Otvorenie šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
   je v utorok 2.septembra 2014


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 9,00 hod. v jedálni školy
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 16,00 hod.

 • Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

    pomôcky pre žiakov 2. - 4. ročníka a pomôcky pre žiakov 1.ročníka

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2014/2015 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:TU

  ROZHODNUTIE

 • Milí žiaci,

  krásne letné prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov  Vám praje

  za kolektív všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ Tbiliská 4

  vedenie školy

 • ÚRADNÉ HODINY

  Uradné hodiny počas letných prázdnin sú

  každú stredu

  od 10,00 do 12,00 hod.

  kontakt: 02/44887971

 • Organizácia 27.6.2014

  Organizácia posledného dňa - piatok 27.6.2014

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi rozdávanie vysvedčení

  8,20 -  príhovor riaditeľky školy

  10,00-10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

   

  OBEDY sa vydávajú od 10,30 do 12,00

 • Letrná akadémia

  V stredu 25. júna 2014 žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili slávnostnú Letnú akadémiu na záver školského roka 2013/2014.  Akadémia, bola opäť plná tanca a  spevu. Žiaci, ktorí účinkovali v programe si dali obrovskú námahu, aby nacvičili svoje čísla. Skúšali celé hodiny a dni, pod vedením pani učiteliek. Ukázali, čo dokážu, akí sú šikovní, aký majú talent.

 • Vážení rodičia, starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na letnú akdémiu, ktorá sa bude konať v hale školy v stredu 25.6.2014 oo 18,00 hodine.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Modrá škola – voda pre budúcnosť

  Aj v školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu a vedomostnej súťaže Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť a realizátorom je organizácia Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria