NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 3369326

Dátum, čas

Piatok 6. 5. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • Žiaci 3.A a 4.A zo školy v prírode v Hronci prcestujú  v piatok 29.4.2016 asi o 15,00 hod.

 • Od 9. mája  2016  do 13. mája 2016
      Pondelok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00
  Utorok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00
  Stredu: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 17:00
  Štvrtok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00
  Piatok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00
  Nezbierame kartón, lepenku.
  Ď A K U J E M E !

 • V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje

  v piatok 6.mája  2016 riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 •   


  Vyhodnotenie sa uskutočnilo 28. apríla v kultúrnej sále Nemeckého kultúrneho domu.

  Slávnostnú atmosféru dotvoril kultúrny program žiakov našej školy, ktorý pozostával z úryvkov literárnych prác a spevu. 

 • Krásne počasie a skvelá nálada sprevádzala žiakov 2.C, 3.B a 4.BŠkole v prírode vo Vilabele v Banskej Belej. Žiaci mali možnosť stráviť veľa času hrami na čerstvom vzduchu, v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Prostredníctvom vychádzky spoznali aj tamojšie tajchy. Na výlete spoznali aj samotnú Banskú Štiavnicu a navštívili Banské múzeum v prírode a vstúpili aj do štôlne Bartolomej. Prostredníctvom tvorivých dielní si vyrobili bábky a zahrali si vlastné bábkové divadlo. Tajomné prostredie Sitna, skvelý vzduch, kamaráti a rôzne aktivity  boli iste príčinou, prečo sa mnohým z nich ani nechcelo ísť domov.

 • Deň  Zeme je deň venovaný Zemi. Každoročne sa koná 22.apríla. Pripravili sme si viaceré aktivity.

  Žiaci 1.ročníka venovali celý deň narodeninám našej planéty a pani učiteľky prepojili vyučovanie jednotlivých predmetov  s týmto sviatkom. Deti tvorili vety o Zemi, učili sa triediť odpad, upratovali areál školy, maľovali na chodník. Žiaci I.C nakreslili aj krásny plagát, ktorý bol umiestnený vo vestibule školy.

 • Dňa 14. 6. 2016  - pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti Falck na Slovensku sa na našej škole uskutoční kurz prvej pomoci pod záštitou  neziskovej organizácie Falck pre 3. a 4. ročníky.

 • Žiaci 3.A a 4.A docestovali do Školy v prírode v Hronci v poriadku.

  Pozdravujú rodičov.

 • Deti vycestovali zo ŠVP dnes 22.4.2016  o 12,00 hod. a prídu do Bratislavy  cca o 15,00 hod..

 • V pondelok 4. apríla sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016. Zúčastnilo sa ho vyše 30 žiakov prvého aj druhého stupňa.

  Víťazi 1. kategórie (žiaci 1. až 3. ročníka)

  2. miesto:           Melánia Polakovičová (II. A)

 • Vážení rodičia, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že prijmeme  všetky aj mimorajónne deti, ktoré nám dali žiadosť o Zápis do 1. ročníka na školský  rok 2016/2017. K Zápisu prišlo 114 detí (aj so žiadosťami o odklad povinnej školskej dochádzky).  Otvoríme štyri triedy. Rozhodnutie Vám pošleme koncom mája. Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

 • Dňa 22.4. oslavujeme medzinárodný Deň Zeme a pri tejto príležitosti žiaci 5.B triedy vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy maskota z elektroodpadu.
  Výrobe predchádzal motivačný rozhovor na túto tému. Dozvedeli sa informácie o tom, čo elektroodpad je, ako vplýva neseparovaný zber na naše životné prostredie, ako môže napríklad vyhodený počítač ohroziť spodné vody, pôdu, ale aj ovzdušie a že v mnohých elektrospotrebičoch sa nachádzajú aj materiály a kovy, ktoré sa môžu po skončení životnosti spracovať, zrecyklovať a následne použiť na výrobu takých istých alebo aj iných výrobkov, čím sa takisto chráni životné prostredie pred znečisťovaním.
  A keďže našim žiakom nie je ľahostajné ich životné prostredie, pravidelne zapĺňajú kontajner na zber elektroodpadu vyradeným elektrozariadením z ich domácnosti. Aj tento odpad potom využili pri skupinovom vyhotovení svojich maskotov. Dali im príznačné mená ako Robotime, Robocoop a Elektrobot. Spomedzi týchto troch vydarených dielok sa porota rozhodla udeliť čestné uznanie Robocoopovi od Jakuba Chyžnaja, Viktora Vrbatoviča, Mateja Múčku, Šimona Gerháta, Jakuba Ševčíka a Antonína Osvalda.

 • Žiaci 3. a 4. ročníka v priebehu mesiaca marca a apríla navštívili so svojimi pani učiteľkami  tvorivé dielne remesiel v ÚĽUV-e, ktoré  predstavujú inovatívnu a zážitkovú formu vzdelávania. Prinášajú deťom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, skúsiť si prácu s prírodnými materiálmi a naučiť sa jednoduché remeselné techniky. Podporuje ich výtvarnú kreativitu a manuálnu zručnosť. Ide o regionálnu výchovu a spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Získali nové skúsenosti a zručnosti pri vytváraní výrobkov v maľbe na sklo, drotárskej, tkáčskej a košikárskej dielni. Vytvorili veľmi pekné výrobky.

 • Žiaci 2.C, 3.B a 4.B pricestovali do školy prírody do Banskej Belej v poriadku.
  Všetci pozdravujú svojich rodičov.

   

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na triedne  rodičovské stretnutia, ktoré budú v pondelok  18. 4. 2016 od 18.00 hod. .

 • Dňa 31. 3. 2016 sa 2 žiaci Martin Šantavý VII.B a Filip Vlk VIII.B  zúčastnili krajského kola Dejepisnej olympiády na Súkromnom gymnáziu Česká. Absolvovali test a skončili ako úspešní riešitelia krajského kola: Martin Šantavý na 5. mieste a Filip Vlk na 6. mieste.

 • Dňa 4. 4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín.

  52 žiakov 1. – 8. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

   

  1. kategória - poézia:  1. miesto: Nina Andacká             II.B

 • Začiatkom apríla žiaci 3. a 4. ročníka navštívili detské múzeum a zistili, že aj všedný deň sa môže stať nevšedným, no nie vždy v dobrom slova zmysle. Cieľom výstavy bolo ukázať akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti,  naučiť sa telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, i čísla na políciu, hasičov a záchrannú službu. Tiež žiakom priblížila každodennú prácu týchto zložiek a sprostredkovala základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.

 • Vážení rodičia, dňa 5.3. 2016 sme sa už po druhýkrát stretli na spoločnej akcii v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Dúfame, že ste sa dobre cítili a spolu s nami strávili príjemný večer. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, pedagógom a priateľom našej školy za pomoc pri samotnej organizácii a predovšetkým za finančné, či  vecné dary, ktorými ste prispeli do tomboly. Výťažok z tomboly bude použitý na skvalitnenie výučby vašich detí a skrášlenie prostredia na našej škole.

 • Milí rodičia a priatelia školy,

  prosíme Vás o poukázanie 2% z daní nášmu občianskemu združeniu:  ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZŠ TBILISKÁ.
  Vaše príspevky nám pomáhajú riešiť nedostatok finančných prostriedkov z normatívu na žiaka a zabezpečiť pre žiakov pomôcky, aktivity, zariadenie do tried, IKT vybavenie a iné potrebné veci na chod školy. Vopred ďakujeme každému, kto nás podporí.
  Bližšie informácie nájdete na tejto webovej stránke v časti 2% z dane alebo TU.

 • Dňa 6. 4. 2016 žiaci 9 ročníka píšu celoslovenské testy zo slovenského jazyka a matematiky - TESTOVANIE 9 - 2016. Deviataci by mali byť v škole o 7.40 hod. Bližšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 . 
  Žiaci 1. - 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu, ŠKD je v norm ...
 • Dňa 8.3.2016 sa na ZŠ s MŠ, Sibírska uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, kde sa  Elly Hoffnerová žiačka 4. B triedy umiestnila na 1. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 10. 3. 2016 sa žiačky 9. ročníka  Samuela Hupková a Viktória Hupková zúčastnili okresného kola chemickej olympiády na SOŠ chemickej vo Vlčom Hrdle. Absolvovali teoretickú a praktickú časť chemickej olympiády a skončili ako úspešné riešiteľky okresného kola.

  Gratulujeme!

 • Každý rok  si 22. marec pripomíname ako medzinárodný Deň vody.  Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.

  22. marec je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti žiakov, mládeže a celej verejnosti o význame vody pre ľudskú spoločnosť a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny.

 • Vo  štvrtok 30. marca boli na našej škole všetky dvere otvorené pre rodičov našich žiakov, rodičov budúcich prváčikov, pre širokú verejnosť. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorých bolo tento rok naozaj veľa. Veríme, že sa im naša škola páčila a tešíme na ďalšiu spoluprácu.

 • Vážení rodičia,

  chorobnosť žiakov po veľkonočných prázdninách sa upravila a dostala sa do normálneho stavu. Na vedenie školy dodnes, 31. marca 2016, nenahlásil  nikto z rodičov ani z ošetrujúcich detských lekárov (osobne, telefonicky alebo mailom), že žiak našej školy prekonal čierny kašeľ, prenosne nákazlivú chorobu ani iné špecifické nebezpčné ochorenie.
  Väčšinou rodičia uvádzali dôvod neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní pred veľkonočnými prázdinami : chrípku, prechladnutie alebo nevoľnosť.
  Zvýšený výskyt chrípky bol hlásený vedením školy na RÚVZ v Bratislave, ktorý odporučil skrátenie vyučovania v dňoch 22. a 23. marca 2016.

 • V posledných troch pracovných dňoch stúpla chorobnosť žiakov a dnes 21.marca 2016 dosiahla hodnotu 33%. Po dohode s hygieničkou Regionálneho úradu verejneho zdravotníctva v  dňoch 22. a 23. marca 2016 skracujeme vyučovanie žiakom nasledovne:

  1. stupeň končí vyučovanie 11,40 hod.
  2. stupeň končí vyučovanie 12,30 hod.
  Popoľudňajšie vyučovanie (krúžková činnosť ) sa v uvedených dňoch ruší.

  ŠKD je normálnej prevádzke do 17,00 hod.
  Obedy sa vydávajú  do 13,00 hod.      

 • Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 24. marca 2016 a končia v utorok 29. marca 2016.
  Riadne vyučovanie sa začína v stredu 30.marca 2016.

 • Dňa 22.3.2016 sa konala súťaž mladších žiakov v malom futbale. Súťaž prebehla v duchu fair-play na našej umelej tráve. Z výberu týchto škôl: ZŠ Hubeného, ZŠ Teplická, ZŠ Odborárska, Gymnázium Čachtická a ZŠ Tbiliská, si naši chlapci počínali vynikajúco a dnešný deň nenašli premožiteľa.

 • Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame, a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec neuvedomujeme. Žiaci 3. a 4. ročníka si v utorok 22. marca, pripomenuli význam vody na našej planéte a jej ochrany zaujímavými tvorivými aktivitami, tvorbou projektov a výtvarnými prácami. Uvedomili  si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. My jej máme zatiaľ dostatok, no v mnohých krajinách sveta to nie je samozrejmosťou.

 • Milí žiaci,

  v mesiaci marec - MESIAC  KNIHY - sme pre Vás už tradične pripravili predajné výstavy kníh.
  V školskej knižnici si môžete pozrieť a  prelistovať beletriu, odborné a náučné knihy s pani učiteľkami počas hodín literárnej výchovy. Ak budete mať záujem o kúpu niektorej publikácie, oznámte to pani učiteľke. Knihy spoločne objednáme.


  Ďalšiu výstavu kníh s predajom sme pre Vás pripravili na piatok 18.marca 2016 vo vestibule školy. Pracovníci z portálu www.storyland.sk Vám predstavia lacné knihy, audioknihy a eknihy, ktoré si môžete pozrieť aj na ich inernetovej stránke.
  Pozri stránku:

 • Dnes – 10. 3. 2016 privítali žiaci 1. A triedy kamarátov zo škôlky na Barónke. Sme nesmierne radi, že sa im naša škola páčila. Držíme im aj ich pani učiteľkám palce, aby im čo najskôr vynovili škôlku, ktorá je práve v rekonštrukcii a prajeme im, aby vydržali provizórne podmienky, ktoré im vytvoril ďalší naši kamaráti z MŠ na Gelnickej ulici.

 • Návšteva Dúhovej škôlky

  Dnes nás opäť navštívili budúci prváčikovia, tentokrát z Dúhovej škôlky na Čiernej Vode. Jednu hodinu strávili v 1. B, prezreli si školu, telocvičňu, dokonca si zahrali stolný tenis. Veríme, že sa s niektorými uvidíme na Zápise. Ďakujeme za návštevu.

 • Dnes privítali žiaci 1. C, 1. B a 2. C kamarátov z Materskej školy na Plickovej ulici. Škôlkári  - budúci prváci si vyskúšali ako vyzerá život školákov v triedach, v telocvični, cez prestávky i v jedálni. Ďakujeme za návštevu.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Žiaci 7. ročníka  prišli do Oravíc v poriadku.

 • Dňa 19.februára 2016  žiaci 4. ročníkov  sa zúčastnili literárnej exkurzie v Modre, ktorá sa stala už našou tradíciou. Navštívili múzeum a pamätnú izbu Ľudovíta Štúra. Výklad sprievodkyne bol veľmi zaujímavý a pútavý. V pamätnej izbe si žiaci vypočuli nešťastný príbeh o Ľ. Štúrovi, prečo zomrel taký mladý. V izbe okrem fotiek rodiny a známych mali možnosť vidieť aj vlasy Ľ. Štúra, ktoré sa zachovali vďaka Emílii Jurkovičovej, sestre Aničky Jurkovičovej. Na fotografiách videli aj rekonštrukciu pohrebu Ľ. Štúra, ktorá sa koná každých 10 rokov.Táto exkurzia bola veľkým prínosom, žiaci sa dozvedeli veľa nového. Na záver sme sa všetci posilnili výborným koláčikom v cukrárni. Spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili domov.

 • Od 15. do 19. februára prebiehal u piatakov Anglický projektový týždeň. Eben z New Yorku strávil so žiakmi každý deň tri hodiny plné hier a zábavy, pri ktorých sa naučili veľa nových slovíčok, ale predovšetkým získali motiváciu na ďalšie zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku.

 • 18. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 24 účastníkov  z 22 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá.

 • V utorok 16.2. boli žiaci prvého stupňa na našej škole svedkami nevídaných fyzikálnych pokusov, ktoré nám priblížili svet vedcov. Zistili sme, že fyzika je všade okolo nás, že sa jej nemusíme báť, ba dokonca, že môže byť zábavná.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • OK OANJ  sa konalo v našej ZŠ a zúčastnili sa ho žiaci zo  ZŠ a 8-ročných gymnázií Bratislava III , vrátane Školy pre mimoriadne nadané deti  na Skalickej ulici.

  Ústnu časť viedli zahraniční lektori , čo prispelo k zvýšeniu úrovne súťaže. Ceny pre víťazov venoval organizátor CVČ  BA III.

 • 16. januára sa konalo na ZŠ Za kasárňou okresné kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko. Tereza Janečková žiačka 4.A triedy sa umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Vážení rodičia siedmakov,

  LYŽIARSKY KURZ BUDE!!!

  Napriek tragickým udalostiam z nedele, 14.februára, keď zhorela chata LUX, na kurz ideme. Budeme ubytovaní v chate Oravice, v lokalite ostávame. Termín odchodu a príchodu 37 siedmakov, 3 pedagógov a zdravotníčky sa môže posunúť o 1 deň. Budeme Vás včas informovať.

 • Vážení rodičia, minulý rok sme úspešne odštartovali a po niekoľkých rokoch opäť obnovili stretnutia rodičov, bývalých žiakov, pedagógov a priateľov našej školy.

  Aj tento rok Vás preto srdečne pozývame na spoločné stretnutie dňa 5.marca o 19.00 hod. v NKD v Rači.

 •      Základná umelecká škola, Vrbenského pripravila nezabudnuteľné a umelecky mimoriadne hodnotné predstavenie – Zhudobnenú rozprávku H. CH. Andersena – Dievčatko so zápalkami.  Ďakujeme deťom a učiteľom, ktorí sa v predpremiére predstavili žiakom 1. stupňa našej školy a pozývame Vás touto cestou 17. februára o 17.00 do Nemeckého kultúrneho domu na výnimočné stvárnenie jednej z najkrajších rozprávok všetkých čias v podaní malých i veľkých umelcov ZUŠ na Vrbenského ulici.

 • 9. 2. 2016

  Dňa 9. februára 2016 sa na Súkromnom gymnáziu, Česká uskutočnilo okresné kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho 6 žiaci 6. – 9. ročníka našej školy a súťažili v 4 kategóriách. Vypracovali 100 bodový test z prebratého učiva, regionálnych dejín a určeného monotematického celku pre 8. ročník DO – kategória E a F: Obrazy ranostredovekého sveta (sťahovanie národov, Byzantská ríša, Franská ríša, Arabská ríša; život, viera, hospodárstvo, kultúra, umenie byzantského, románskeho a arabského slohu a kategória C a D: Obrazy druhej svetovej vojny (od prepadnutia Poľska hitlerovským Nemeckom po podpísanie prímeria medzi Japonskom a USA v Tokijskom zálive; 1. 9. 1939 – 2. 9. 1945).

 • Naša základná škola  bola poverená organizovaním Krajského kola súťaže

       ŠALIANSKY  MAŤKO 2016.

  Krajské kolo sa bude konať
         18. februára 2016

  propozície   a    prihláška
                                     Tešíme sa na Vás !

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  ďakujeme Vám za podporu a pochopenie počas štrajku, do ktorého sme vstúpili po ťažkom rozhodovaní a s veľkými nádejami. Snažili sme sa poukázať na dlhodobú nespokojnosť so situáciou v školstve, ktorú denne pociťujeme. Jediným dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli štrajk prerušiť, je naše morálne presvedčenie, že deti si zaslúžia po polročnej práci vysvedčenie. To neznamená, že sa vzdávame nádeje na výrazné zlepšenie situácie v školstve, Veríme, že aj keď sme neučili, dali sme žiakom lekciu o kriticky zmýšľajúcom človeku. Spokojný učiteľ Rightarrow !, spokojné dieťa Rightarrow !, spokojný rodič.

 • V piatok  29.1.2016 bude škola v riadnej prevádzke. Všetci žiaci 1. - 9. ročníka sa budú učiť podľa  rozvrhu.

  V plnej prevádzke bude školský klub detí aj školská jedáleň.

 • Vážení rodičia,

  vo  štvrtok 28.1. 2016  pokračuje štrajk pedagogických pracovníkov. Škola bude v obmedzenom režime nasledovne:

  V triedach I.B, III.A, III.B, IV.A a IV.B bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu s  prechodom v popoludňajších hodinách do oddelení ŠKD pre žiakov navštevujúcich ŠKD.
  Pre ostatných žiakov 1. a 2.ročníka bude v prevádzke ŠKD od 7,00 do 16,00 hod.
  Prosíme rodičov, aby aj naďalej sledovali web stránku školy, prípadne sa informovali telefonicky na čísle 02/44887971.
  Ďakujeme za pochopenie         
             
  vedenie školy

 • Vážení rodičia,
  vzhľadom na pokračujúci štrajk časti pedagogických zamestnancov, nedokáže vedenie školy zabezpečiť riadne vyučovanie ani na stredu 27. 1. 2016. Z tohto dôvodu bude v prevádzke opäť len školský klub detí a to v čase
  od 7:00 do 16:00 hod. 

  Pre tieto deti bude zabezpečený aj obed. Obedy sa vydávajú od 12,00 do 13,00 hod.
  Žiaci si môžu priniesť knižku, písacie a kresliace potreby, desiatu.
  Prosíme rodičov, aby aj naďalej sledovali web stránku školy, prípadne sa informovali telefonicky na čísle 02/44887971.
  Ďakujeme za pochopenie.        Vedenie školy

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu pripojenia sa pedagógov ZŠ Tbiliská od 25.1.2016 k neobmedzenému štrajku učiteľov,  vedenie školy nemôže zabezpečiť  riadne vyučovanie, preto škola bude od  pondelka  25.1.2016 pre žiakov uzavretá. 

  V pondelok 25.12016 nebudú v prevádzke ani školský klub detí ani  školská jedáleň.

  Od utorka  26.1.2016 bude v obmedzenej prevádzke v čase od 7,30 do 13,30 hod.  iba  školský klub detí.

  Všetci žiaci okrem žiakov navštevujúcich ŠKD budú od utorka   z obedov odhlásení. Rodičia, ktorí nepošlú deti od utorka 26.1.2016 do ŠKD odhlásia dieťa sami  z obedov u vedúcej ŠJ  v pondelok 25.1.2016 do 12,00 hod. na čísle: 02/44889675.
  Z dôvodu obmedzeného počtu pedagógov, prosíme rodičov detí navštevujúcich ŠKD, ktorí si môžu zabezpečiť starostlivosť o dieťa sami a mamičky na materskej dovolenke, aby svoje deti  do školy nepriviedli.
  Riadne vyučovanie bude oznámené na webovej stránke školy deň vopred. Sledujte, prosím,  aktuálne informácie na stránke školy.
  Ďakujeme za pochopenie                             
                                  vedenie ZŠ Tbiliská 4

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na informačné rodičovské stretnutia, ktoré budú v pondelok  18. 1. 2016 od 18.00 hod. podľa inštrukcií triednych pani učiteliek.

 • Vianočné prázdniny

  začínajú v stredu 23.decembra 2015.
  V piatok 8. januára 2016 je riaditeľské voľno.
  Nástup žiakov do školy po prázdnínách je
  v pondelok 11. januára 2016.

 • V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje žiakom

  v piatok 8.1.2016

  riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 •  Z iniciatívy a za veľkej podpory a pomoci rodičov sa na školskom areáli v týchto dňoch buduje nové detské ihrisko, na ktoré dokonca finančne prispela aj obchodná spoločnosť Billa. Pri tejto príležitosti sme požiadali žiakov prvého stupňa, aby sa pokúsili nakresliť ich vysnívané ihrisko. Víťazov ocenila mamička - jedna z iniciátoriek výstavby detského ihriska -  na Vianočnej akadémii. Za všetky deti ďakujeme – už sa všetky tešia na lepšie počasie, v ktorom sa budú na ňom môcť zahrať.

 • Vo štvrtok 3.decembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Geografickej  olympiády. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickom teste si žiaci porovnávajú svoje vedomosti z učiva geografie a pri praktickej časti si preveria prácu s atlasom.

  Súťažilo 24 žiakov a tu je umiestnenie najlepších:

 • Školské kolo sa konalo 14.12.2015 a zúčastnilo sa ho 26 žiakov z 6.- 8.roč. Po písomných testoch postúpilo do ústnej časti 10 žiakov a absolvovali ju s americkým lektorom p. Lesanom, ktorý v našej škole už niekoľko rokov vedie krúžok anglickej konverzácie.

 • Žiaci našej školy sa dlhodobo zapájajú do aktivít Modrej školy, ktorá vrcholí Festivalom vody v historickej budove Vodárenského múzea. Festival má formovať pozitívny postoj k vode, prehlbovať vedomosti o tejto vzácnej tekutine a rozširovať schopnosť prezentovať pripravené projekty na vysokej úrovni zodpovedajúcej úrovni práce odborných pracovníkov. Na záver sú výtvarné, fotografické práce a odprezentované projekty žiakov vyhodnotené odbornou komisiou. V tomto ročníku vyhrala svojou výtvarnou prácou na tému Ako vnímam vodu ja žiačka z V.A  Veronika Veselská 1. miesto v druhej kategórii spomedzi veľkého množstva zaslaných prác. Zo súťaže si odniesla hodnotnú vecnú cenu ako aj množstvo podnetných zážitkov. Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 7. decembra žiaci 3. – 4. ročníkov navštívili so svojimi pani učiteľkami bábkové predstavenie Luskáčik v divadle Malá scéna. Ide o detskú baletnú rozprávku v dvoch dejstvách na hudbu P.I. Čajkovského. Zaujal ich svojou hudbou, farebnosťou, kostýmami a celkovým spracovaním, ktoré bolo primerané veku. Išlo o prepojenie baletu, bábkoherectva, čierneho divadla a hercov. Bol to jedinečný zážitok. Príbeh sa odohrával na Vianoce. Nech adventná atmosféra napĺňa srdcia nás všetkých.

 • V dňoch 7. 12. až 10.12.2015 sa v našej škole konali už tradičné Vianočné trhy. Zapojili sa predovšetkým deti zo záujmového krúžku Lentilky. Možno sa nie všetkým z nich darí byť úspešní v učení, ale počas reedukácií so školskou špeciálnou pedagogičkou  a pod vedením pani vychovávateliek, vyrobili krásne vianočné ozdoby, ktoré budú zdobiť mnohé domácnosti. Na trhoch predávali   vianočné pohľadnice, svietniky, anjelov, obrázky, rámiky, sviečky, tašky, dózy, vianočné ozdoby a milé dekorácie,...

 • Pani redaktorka Zuzana Kupcová z RTVS robila vo štvrtok 10. decembra veselé rozhovory s našimi deťmi do vianočného vysielania – o smiešnych rodinných vianočných príbehoch a zvykoch. Dozvedela sa, napríklad, komu spadol stromček, komu vyskočil kapor z vane, alebo koho tatino vypadol zo sánok.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Dňa 30.novembra 2015 zavítala na našu školu Putovná výstava.

  Ponúkla našim žiakom niekoľko zaujímavých pokusov z fyziky.

  Atraktívnosť bola v tom, že prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a koordinátorkou. Žiakom sa Výstava páčila. Radi pokusy predvádzali a zároveň

 • Školský parlament si pripravil pre svojich spolužiakov prekvapenie, ktoré malo podobu mikulášskej návštevy. Začínalo sa touto básničkou:

  Padá sniežik, vietor fúka,
  Mikuláš nám dary núka.
  Poďte, deti, detičky,
  rozbaľte si balíčky.

  Kto poslúchal mamku, ocka,
  na každého darček počká.
  Kto bol samá nezbeda,
  tomu beda, prebeda.

 • Dňa 8. 12. 2015 sa na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. - 4. ročníka mali vyriešiť 15 úloh v časovom limite do 60 minút.  Víťaz v jednotlivých kategóriách bude našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

 • Všetky deti na prvom stupni mali možnosť v priebehu niekoľkých dní od 7. do 10. decembra vyrobiť si pohľadnice s pánom Tracy Lynn Lesanom a jeho rodinou. Pán Lesan u nás vedie Konverzáciu v anglickom jazyku. Popri zaujímavej tvorivej práci sa dozvedeli niečo nové o vianočných zvykoch v USA a dostali tiež sladkú odmenu. Ďakujeme.

 • Tento ročník Predvianočných tvorivých dielní bol prekrásny. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli vytvoriť príjemnú predvianočnú atmosféru. Pani učiteľkám, ktoré aj tento rok ponúkli deťom nápadité výrobky, všetkým rodičom za množstvo hračiek, ktorými prispeli do burzy. Pre nášho kamaráta Tomáška sa vyzbieralo nemálo peňazí, ktoré by sme mu radi oficiálne odovzdali na Vianočnej akadémii. Punč bol výborný, medovníky krásne, nálada skvelá. Kto sa chcel športovo vyžiť, odskočil si zahrať stolný tenis a záverečný ohňostroj bol veľkolepý. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

 • Šaliansky Maťko, súťaž v prednese slovenských povestí, sa uskutočnila 7.12.2015 v priesto-roch školskej knižnice. Čarovnéné  príbehy z dávnych čias podčiarkli  príjemnú predvianočnú atmosféru a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Dňa 4.decembra sa uskutočnila beseda  pre žiakov 3. – 4. ročníkov so spisovateľkou Ing. Máriou Vrkoslavovou PhD. Žiakom predstavila svoje tri knižky. Ako prvú knihu predstavila s názvom Život na štyroch labkách, druhú s názvom Čokoládový Gordon zo psej lúčky a  tretiu s názvom Veľké dobrodružstvá malého havkáča. Žiaci nadšene počúvali psie príbehy o to viac, lebo p. spisovateľka mala so sebou psíka, ktorý sa volal Gordon. Žiaci sa s ním mohli osobne privítať, lebo bol veľmi milý a poslušný. Beseda sa niesla v príjemnej  atmosfére aj s kladením otázok žiakov. Rozprávanie p. spisovateľky bolo veľmi pútavé a preto jej patrí srdečná vďaka. Tešíme sa na autogramiádu, ktorá sa uskutoční 8. decembra od 16,00 – 18,00h na Vianočných tvorivých dielňach.

 • Kurz korčuľovania sa konal od 18.11. – 26.11.2015 v spolupráci s organizátorom p. Hečkom – ŠK Tempo s.r.o. Kurz prebiehal na Zimnom štadióne Avion v rozsahu  7 hodín (7x60min.).

  Na základe predbežných prihlášok v októbri malo o kurz záujem 42 detí, pri záväzných prihláškach v novembri 34 detí. Suma  za kurz bola 42 € na dieťa. Prikladáme zoznam detí a príjmový doklad na sumu 1428 € (34x42).

 • Vážení rodičia,

  škola spolu so ZR pri ZŠ Tbiliská pripravuje realizáciu detského ihriska v areáli školy so začatím v decembri 2015, ktoré bude slúžiť na voľnočasové aktivity detí našej školy.

  viac informácií

 • Vážení rodičia, milí žiaci, aj tento rok Vás srdečne pozývame na Predvianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať 8. decembra 2015 od 16:00 do 18:00 vo vestibule našej školy. Okrem pekných dekorácií na Vás čaká aj vianočný punč. Tešíme sa!

 • Milí rodičia,
  počas predvianočných ielní 8. 12. 2015 od 16:00 – 18:00
  hod. sme pre Vás pripravili aj

  Turnaj v stolnom tenise.

 • Vážení rodičia, milí žiaci

  8. decembra  16:00 – 18:00 hod.
  počas predvianočných tvorivých dielní sme pre Vás pripravili

  Burzu hračiek

  Počas predvianočného upratovania možno nájdete nepoškodenú hračku, s ktorou sa už deti nehrajú, knižku, ktorú už nečítajú. Nevyhadzujte ich, neskladujte ich zbytočne v skriniach - prineste ich do školy!!!

 • Dňa 2.decembra sa žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili Divadlo Malá scéna, kde hrali Luskáčika od P.I.Čajkovského. Príbeh sa začína na Vianoce. Deťom bohatých rodičov prinesie Ježiško drahé dary a ujo Drozdík im daruje len obyčajného dreveného Luskáčika. Marienke a Fricovi sa darček vôbec nepáči.  Keď však celú rodinu ohrozuje myšacia kráľovná so svojím myšacím vojskom, niet okrem Luskáčika takej sily, ktorá by sa im postavila. Statočný Luskáčik v nerovnom boji zvíťazí a získa priazeň krásnej Marienky. Celá inscenácia je zmesou baletu, činohry,  bábkového divadla a nesie sa v tónoch nádhernej hudby Čajkovského baletu. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, bolo poučné, napínavé a zábavné.

 • Dňa 27.10. 2015 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili prednášok o dospievaní a nástrahách súčasnej doby. Na prednáške „Si online I.“ boli žiaci 5.A a 5.B triedy informovaní o výhodách a nevýhodách nových technológií vzhľadom na vývoj dieťaťa a jeho doterajších skúseností. Prednášajúca rozprávala aj o nebezpečenstve virtuálneho sveta v podobe sociálnych sietí. Rozprávalo sa o spôsobe získavania informácií v online prostredí, ale aj o tom, aké hrozia zdravotné riziká v súvislosti s nadmerným používaním informačnej techniky. Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili prednášok „Na štarte k mužnosti“ a „Čas premien“ – výchovno - vzdelávacieho programu o dospievaní, puberte a jej nástrahách, o zmenách, ktoré v ich veku prebiehajú v ľudskom tele, o potrebe intímnej hygieny, ako aj o duševnej a fyzickej kráse oboch pohlaví v čase dospievania. Prednášky sa niesli v príjemnej atmosfére, žiaci sa mohli pýtať na akýkoľvek problém spojený s dospievaním. Prednášky zabezpečila lektorka spoločnosti MP Education pani Mgr. Viera Čapová, s ktorou naša škola spolupracuje už dlhé roky.

 • Milí žiaci a návštevníci školy,

  Opäť sa k vám prihovárame za program Zelená škola, ktorému sa venujeme už dlhodobo. Pomocou rôznych aktivít sa snažíme vniesť do povedomia žiakov dôležitosť triedenia odpadu a šetrenia energie. Stále hľadáme cestu ako energiu šetriť a tým chrániť životné prostredie. Preto sme vám ako členovia kolégia Zelenej školy vypísali niekoľko zásad šetrenia energie, ktoré by sme mohli všetci spoločne a veľmi ľahko dodržiavať.
  1. Medzi dôležité zásady patrí triedenie odpadu - plastov a papiera. Zber papiera sa na škole koná 2x do roka. Jesenný zber papiera prebehol v októbri 2015, pričom sme spoločne vyzbierali 16 432 kg papiera. Na zber plastových fliaš slúžia na škole žlté kontajnery rozmiestnené na jednotlivých chodbách.
  2. Ďalšou zásadou je efektívne vetranie. Počas vyučovania by sme mali vetrať 3-5-krát po dobu 5-10 minút.
  3. Okrem zhasínania svetla by sme mali viac využívať prirodzený zdroj svetla a odostierať žalúzie.
  4. Mnohí z vás možno o tom nevedia, ale zapnutý monitor počítača berie veľa energie, preto ho vždy na konci vyučovania nezabudnite vypnúť.

  Milí žiaci, pevne veríme, že tieto zásady budete dodržiavať, a tak prispejete k šetreniu energie. Zásady nájdete umiestnené aj na dverách jednotlivých tried.

 • Dňa 27.11.2015 v piatok  večer očakávali tri slniečka (pani učiteľky v kostýmoch) svoje malé hviezdičky – druhácke detičky. Počas celého večera viackrát zaznela naša spoločná hymna. Po prečítaní Andersenovej rozprávky vytvorili žiačikovia spoločné triedne dielo na tému Hrad, podhradie, pán, poddaný človek. Následne sme triedne diela vystavili v relaxačnej miestnosti na „letisku“, v ktorej neskôr prebehla súťaž o najlepších čitateľov jednotlivých tried.

 • V piatok 4. decembra 2015 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 8. ročník DO v školskom roku 2015/16 vybrala tému pre  kategórie F a E  Obrazy ranostredovekého sveta (sťahovanie národov, Byzantská ríša, Franská ríša, Arabská ríša; život, viera, hospodárstvo, kultúra, umenie byzantského, románskeho a arabského slohu) a pre kategórie D a C Obrazy druhej svetovej vojny (od prepadnutia Poľska hitlerovským Nemeckom po podpísanie prímeria medzi Japonskom a USA v Tokijskom zálive; 1. 9. 1939 – 2. 9. 1945)

 • Naša škola hostila v týždni od 30. novembra do 4. decembra 5 pedagógov zo Základnej školy Letců R.A.F. 1989 z Nymburku v Českej republike. V rámci projektu „Shadowing – Stínování“ sa zúčastňovali vyučovacieho procesu na našej škole s cieľom oboznámiť sa s vyučovacími metódami a formami práce so zameraním sa na prírodovedné predmety a cudzí jazyk na 1. i 2. stupni. Sme radi, že sa im u nás páčilo a že si od nás, podľa ich slov, odnášajú mnoho inšpirácií.

 • Účasť žiakov ZŠ Tbiliská v súťaži iBobor, ktorá je zameraná na riešenie logických úloh z oblasti informatiky, sa už stala tradíciou. V tomto školskom roku sa uskutočnil jej 9. ročník. Všetci súťažili online. Celkovo sa zúčastnilo 245 žiakov našej školy, pričom 37 z nich bolo úspešných riešiteľov.

 • Prvého decembra si každý rok pripomíname SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná, netreba ju brať na ľahkú váhu, lebo sa dotýka každého jedného z nás. AIDS a vírus HIV, ktorý spôsobuje túto chorobu, robí už niekoľko rokov ľuďom utrpenie. Žiaľ je doteraz nevyliečiteľná, a preto jej odhalenie je veľmi dôležité na predlženie života. Počet ľudí žijúcich s touto chorobou v roku 2013 vzrástol na 35 miliónov. Týmto celosvetovým problémom sa zaoberá aj kampaň Červené stužky, ktorá je zameraná na mladého človeka, jeho zdravý životný štýl a na zvýšenie informovanosti o AIDS. Naša škola sa 1. decembra zapojila do projektového dňa. Pri vstupe do budovy školy chlapci a dievčatá  pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom, ôsmaci – Filip Vlk, Gabriel Hornyák, Samuel Chorváth a Jaroslav Hitka pripravili pre našich žiakov poučné prezentácie.

 • Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010.

  Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov základných škôl a študentov stredných škôl dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog.

 • Dňa 18. 11. 2015 sa na našej škole konal výchovný koncert.  Prišla k nám ľudová hudba v podobe zoskupenia Fidlikanti - štyroch profesionálnych hudobníkov pod vedením Mgr. art. Jozefa Lednického. Naši žiaci sa oboznámili s folklórom našich predkov a ľudovými nástrojmi rôznych regiónov Slovenska. Počuli ako znejú husle, viola, basa, cimbal, fujara, koncovka, pastierske píšťaly a náš najmenší nástroj – drumbľu. Bol to interaktívny koncert. Žiaci tancovali, spievali a dokonca si aj mohli vyskúšať hru na cimbale.

 • 20. 11. 2015 (piatok) sa konalo slávnostné vyhodnotenie všetkých aktivít Hovorme o jedle 2015.

  Dvaja naši žiaci získali ocenenie a to:

  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ CHUTNÉ MAĽOVANIE
  Šimon Gerhard, V. B ročník

 • 16.novembra žiaci 3. a 4.  ročníkoch sa zúčastnili interaktívnej besedy z Daphne o dôležitosti vody pre náš život a našu planétu Zem. Odpovedali na otázky: „Viete, koľko máme vody na Zemi, aké má podoby a kto všetko ju potrebuje?“ Dozvedeli  sa okrem iného aj to, kadiaľ voda putuje, ako znie a čo všetko vodu znečisťuje, ako sami môžeme vodou šetriť a ako môžeme znížiť jej znečisťovanie. Pri hre si uvedomili, aké množstvo pitnej vody je na Zemi a vďaka 3D modelu krajiny pochopili, prečo je voda nad zlato.

 • 20. 11. 2015 privítala naša škola vzácnu návštevu na „Medových raňajkách“.  Pani veľvyslankyňu Bernardu Gradišnik, ktorá v krátkosti oboznámila druhákov s tým, prečo Slovinsko venuje práve zdravému medu takú pozornosť, predsedu Slovenského zväzu včelárov Ing. Ľudovíta Gála, ten porozprával deťom čoto zo života včiel a pani Saša Vojtechová Poklač z Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK, ktorá nám porozprávala slovinskú rozprávku o živote jednej pracovitej včielky. Túto akciu navrhla Slovinská republika v Európskej komisii ako tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy tretí piatok v mesiaci november . Ide o podporu a prezentáciu včelárstva a výrobkov z medu a zdravej životosprávy.   Deti, ktoré vyzdobili jedáleň krásnymi výtvormi o včelách si  pochutili na chlebíku a čajíku s medom. Pripravená bola aj ochutnávka rôznych druhov medu. Ďakujeme za sladké zdravé „Medové raňajky“.

 • V pondelok 23. novembra 2015 o 18,00 hodine sa budú konať triedne združenia rodičov.

  Stretnutie zástupcov rodičov s riaditeľkou školy bude o 17,00 hodine v jedálni školy.

 • V stredu 25. novembra 2015 sa uskutoční  celoslovenské  testovanie žiakov 5. ročníkov
  TESTOVANIE 5 - 2015.
  Naši piataci budú rozdelení do troch skupín a  budú testovaní z dvoch predmetov, z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Úlohy v testoch budú z učiva matematiky a slovenského jazyka 1. až 4. ročníka.
  Výsledky z TESTOVANIA 5  nebudú mať vplyv na známku z testovaných predmetov na vysvedčení ani  pri prijímaní na osemročné gymnáziá.

  Žiaci, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude prebiehať Testovanie 5 pozrite si :

 • V stredu 25.novembra 2015 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka  z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5 -2014)

   voľno

  Žiaci 6.- 9. ročníka sú automaticky z obedov odhlásení.
  Obedy pre žiakov 6.-9. ročníka, ktorí sa prihlásia na obed, sa vydávajú
  od 11,30 do 12,30 hod.
  Žaci 1. stupňa sa učia podľa  riadneho rozvrhu.
  ŠKD je v prevádzke.

 • Riaditeľka školy zo závažných organizačných dôvodov operatívne vyhlasuje pre žiakov
  na štvrtok 19.11.2015

  RIADITEĽSKÉ  VOĽNO

  ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka bude v prevádzke
  od 7,00 hod. do 16,00 hod.
  Kurz korčuľovania sa uskutoční.
  Školská jedáleň bude v prevádzke.
  Pre žiakov, ktorí sa neodhlásia, sa obedy  vydávajú
  od 12,00 do 13,00 hod.
  Ďakujem za porozumenie.   riaditeľka školy

 • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, spoločnými silami sme zachránili 110 stromov!!!

  Vyzbierali sme spolu 16 432 kg papiera.

  150 kg papiera = 1 strom

  Ďakujeme.

 • V piatok 13.11.2015 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť pri transformácii textu.

  Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

 • 6. 11. navštívili druháci Detské múzeum a spoznali odpovede na mnoho otázok týkajúcich sa vody. Prečo by sme mali vodou šetriť? Ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov? Aký vplyv majú na vodu klimatické zmeny? Aké množstvo zdrojov pitnej vody máme na zemi? Kedy dochádza k povodniam?

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Trieda 2. A sa zapojila to projektového dňa o zdravej výžive s témou „Zelenina a ovocie“. Naučte sa s nami novú pieseň.

   

   

  I eat fruit,

   

  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friaday, Saturday, Sunday

 • 10. novembra sa žiaci 4.A triedy, ktorí navštevujú krúžok Tvorítko, zúčastnili interaktívnej výstavy o vede a technike Veda netradične, ktorá sa konala v priestoroch Centra vedy CVTI SR. Žiaci si mali možnosť  nielen pozrieť výskumné práce,  ale aj vyskúšať rôzne vedecko-technické projekty. Práce boli prezentované na vynikajúcej úrovni formou panelovej prezentácie alebo trojrozmerného exponátu. Všetky zaujímavostí boli prezentované interaktívnou a hravou formou. Natešení a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

 • Knihy sú nemí učitelia

   (Gellius 130 r.n.l.)

   

  Dňa 6.11. sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili najväčšieho knižného veľtrhu na Slovensku.

  Bibliotéka je sviatkom pre tých, ktorí majú knihy radi a kupujú ich. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, prekladatelia a samozrejme čitatelia. Návštevníkov čaká okrem tisícov kníh všetkých žánrov aj sprievodný program.

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy v mesiaci október venovali dvom projektom, ktoré boli späté  s čítaním kníh a s knižnicou.

  Prvým bol 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – téma: Múdrosť  ukrytá  v knihách. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola , Komenského 2, Svit. Ich záložky môžu deti obdivovať  v školskej knižnici, kde sú vystavené.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria