• Školský klub detí

  • Školský klub detí zabezpečuje starostlivosť o deti od 1.- 4.ročníka.

    

    

   Oddelenia ŠKD

   1. oddelenie:  Bc. Lenka Planková – I.A

   2. oddelenie: Mgr. Silvia Bulavová – I.B

   3. oddelenie: Bc. Katarína Gajdošová – I.C

   4. oddelenie: Mgr. Soňa Fejová – I.D

   5. oddelenie: Veronika Štorová – I.E

   6. oddelenie: Dušana Repová– II.A

   7. oddelenie: Lucia Zemanová – II.B

   8. oddelenie: Eva Hózová– II.C

   9. oddelenie: Eva Kúdelová – II.D

   10. oddelenie: Ing. Alena Ševčíková – II.E

   11. oddelenie: PhDr. Ivan Chylák – III.A

   12. oddelenie: Mgr.Dominika Zibrinová – III.B

   13. oddelenie: Mária Lazarčíková – III.C

   14. oddelenie: Mgr. Nikola Pavlisková – III.D


   Prevádzka ŠKD:

   • ráno: od 6,00 do 7,30 hod., od 7.30 do 7.45 je budova školy uzavretá

   • popoludní: po skončení vyučovania  do 17, 00 hod.

   • vyzdvihnutie detí zo školského klubu detí je možné od skončenia vyučovania do 13.00 hod. a po 15.00 hod. Od 13.00 hod. do 15.00 hod. sa deti venujú výchovno-vzdelávacej činnosti, sú na školskom ihrisku a vyzdvihnutie je možné len v špeciálnych prípadoch.

   Deti majú možnosť počas pôsobenia v ŠKD navštevovať rôzne krúžky. 

   O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktorý pre deti pripravuje počas roka zaujímavé akcie, ako:     

   • veľkonočné trhy,

   • karneval,

   • diskotéky,

   • nácvik kultúrnych programov k rôznym príležitostiam, ale aj návštevy divadelných a iných kultúrnych podujatí a športovú račiansku olympiádu.

    

   Úhrada príspevku za ŠKD 2021/2022

   Výška poplatku za školský klub detí sa od 1. 9. 2021 mení v dôsledku zmeny životného minima od 1.7.2021 v zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15. 12. 2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na 38 eur mesačne. (Oznámenie riaditeľky školy o zmene výšky poplatku je v sekcii Dokumenty).

   Prosíme Vás, aby ste upravili výšku úhrady v prípade trvalého príkazu.
   Upozorňujeme Vás, že v prípade úhrady poplatku v banke v hotovosti, vkladom na náš účet je poplatok 3.- eurá.
   Poplatok rodič uhrádza na každý mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca prevodným príkazom na príjmový účet školy.

   Číslo príjmového účtu vo VÚB:  1635571653
   IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653
   Kód banky:  0200
   Variabilný symbol:  09501
   Konštantný symbol:  0308
   Poznámka/doplňujúce údaje:   priezvisko žiaka/trieda

   Upozornenie: Pokiaľ do poznámky/doplňujúcich údajov pre prijímateľa neuvediete meno a triedu Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.