• 2020/2021

    • Školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4, 831 06 Bratislava

     Kontakt:

     Telefónne číslo ŠJ :                02/44 88 96 75

     e-mailova adresa ŠJ :           reka.rathouska@zstbiliska.sk

     Prihlasovanie a odhlasovanie z obedov tu: //www.eskoly.sk/

     Jedálny lístok nájdete tu:  Jedálny lístok

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Spôsob určenia poplatku za stravu:

     ·      Od 1. 9. 2019 sa poplatok za stravu skladá zo štátnej dotácie na stravné, režijných nákladov a doplatku rozdielu k stravnému.

     ·      V našej škole je výška stravného pre žiaka 1. stupňa: 1,21 € na deň a pre žiaka 2. stupňa: 1,30 € na deň.   

     ·      Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytovaná štátom vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Doplatok na potraviny na každý obed je vo výške 0,01 € pre žiaka 1. stupňa a vo výške 0,10 € pre žiaka 2. stupňa.

     ·      Poplatok za réžiu je 7,- € na mesiac (mesačný poplatok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na prípravu jedál v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2017)

     ·      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € sa poskytuje na zabezpečenie obeda. Rozdiel medzi finančnou hodnotou na nákup potravín, réžie a dotáciou uhrádza zákonný zástupca žiaka.

     ·      Finančná zábezpeka vo výške 20,-    slúži pre prípad potreby dofinancovania vzniknutých nedoplatkov. Uhrádza ju jednorazovo rodič na začiatku školského roka.

      

     ·      Poplatok za stravu sa teda skladá zo štátnej dotácie a platby rodiča. Poplatok od rodiča sa skladá z jednorazovej úhrady finančnej zábezpeky do 3. septembra, úhrady režijných nákladov za každý mesiac a dofinancovania potravín nad rámec dotácie štátu každý mesiac (0,01 € 1.stupeň, 0,1 € 2.stupeň).

      

     Prehľad zloženia stravného:

      

     Finančné pásmo

     Stravné na deň

     Dotácia od štátu

     Rozdiel

     denne

     Rozdiel mesačne

     Režijné náklady

     Mesačný doplatok zákon.zástupcu

     1.stupeň

     3

     1,21 €

     1,20 €

     0,01 €

     0,20 €

          7,- €

     7,20 €

     2.stupeň

     3

     1,30 €

     1,20 €

     0,10 €

     2,- €

     7,- €

     9,- €

      

      

     ü pre žiaka 1. stupňa za 20 stravovacích dní vo výške 7,20 € (0,01 € na deň plus mesačný poplatok za réžiu 7,- €).  

     ü pre žiaka 2. stupňa za 20 stravovacích dní vo výške 9,- € (0,10 € na deň plus mesačný poplatok za réžiu  7,- €). 

      

     Ďalšie informácie:

     -          Neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu, na ktorú sa nevzťahuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, je zákonný zástupca povinný uhradiť v plnej výške.

     -          Žiaka prihlasuje na stravovanie písomne zákonný zástupca.

     -          Žiak, ktorého zákonný zástupca písomne neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ZŠS) nemá nárok na dotáciu na stravu.

     -          Žiak, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodobral stravu, hoci sa obed pre neho navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

     -          Žiak, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

     -          Žiaci 1. ročníkov a noví žiaci vyšších ročníkov zaplatia za september 2019 sumu 37,20 € (0,20 potraviny + 7,- réžia +           20,-  finančná zábezpeka + 10,- záloha na čip)

     -          Do zariadenia školského stravovania je možne prihlásiť dieťa aj počas školského roka u vedúcej školskej jedálne.

      

     Spôsob úhrady:

     ·      bankovým prevodom na účet vo VÚB číslo: IBAN: SK72 0200 0000 0016 3562 2254

     ·      vkladom do banky - je potrebné pripočítať manipulačný poplatok         

      

     Úhrada poplatku na stravu:  

     ·      na začiatku školského roka do 3. septembra

      • 1.st. - 27,20 €  (fin.zábezpeka + potraviny + réžia )
      • 2.st. - 29,-     (fin.zábezpeka + potraviny +réžia)

     ·      ďalej vždy do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac (napr. mesiac október je potrebné uhradiť do 25. septembra)   platba  1. st.7,20 €   a   2.st. 9,-€

      

     Odhlasovanie stravy:

     Odhlásiť zo stravovania je možné deň vopred, alebo najneskôr v daný deň ráno do 7:30  hod. na tel. čísle 02/44 88 96 75 alebo mailom na:  sjtbiliska@gmail.com