Počet návštev: 5604466

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971
2017/2018 Všeobecné informácie Všeobecne o prijímacom konaní na SŠ Harmonogram prijímania na SŠ pre šk. r. 2017/2018 Informácie pre rodičov žiakov 5. ročníka Informácie pre rodičov žiakov 8. ročníka Informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2018 Zmeny v prijímacom konaní na SŠ platné od 1. septembra 2014 Duálne vzdelávanie Testovanie 5-2017

Všeobecne o prijímacom konaní na SŠ

Všeobecne o prijímacom konaní na stredné školy

 

O prijímacom konaní informuje žiakov i rodičov na základnej škole výchovný poradca. Výchovný poradca má k dispozícii všetky konkrétne informácie o prijímacom konaní, vrátane predbežných i aktuálnych údajov  o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov na jednotlivé školy a odbory. Usmerňuje proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.

 

 

Prihláška na štúdium a podmienky prijímacieho konania

 

 

Ako základnú informáciu o prijímacom konaní na stredné školy  uvádzam vybraté časti zákona  č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe zákona č. 324/2012 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2013 je povinnosťou strednej školy vykonávať prijímaciu skúšku do všetkých študijných odborov.

          

 

a)      Podľa § 63 ods. 1 školského zákona uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na štúdium na tlačive schválenom MŠ SR na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

 

b)      Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, a zručností alebo nadania, do 10. apríla na ostatné učebné odbory a študijné odbory. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

c)      Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 % rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

d)      Prijímacia skúška sa koná z predmetov ktoré určí ministerstvo školstva a  ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl.

 

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

S účinnosťou od 1. septembra 2014 zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 324/2012 Z. z.“), sú zavedené ďalšie predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl.

21. V § 62 odsek 1 znie:

         "(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) splnil podmienky prijímacieho konania,

b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. 

 

            22. V § 62 odsek 3 znie:

 

            "(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a/

1. úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy

2. splnil podmienky prijímacieho konania,

b/

1. úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy

2. splnil podmienky prijímacieho konania,

3. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) 

 

            23. V § 62 odsek 6 znie:

 

            "(6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) splnil podmienky prijímacieho konania,

b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) 

 

 

Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia, do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu konzervatória a do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu.

 

Kritériá na prijímacie konanie budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.

 

 

e)      Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na strednú školu s vyučovacím jazykom slovenským, prijímacie skúšky koná z jazyka slovenského a literatúry a z ďalšieho predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške.

 

f)       Termíny prijímacích skúšok na stredné školy, na ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie  určí riaditeľ strednej školy v čase od 25. marca do 15. apríla.

 

g)      Termíny konania prijímacích skúšok na školy, na ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa konajú v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

 

h)      Ak uchádzač nevykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo nebol prijatý z iných dôvodov a škola má nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, riaditeľ rozhodne, či sa vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa potom koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

 

i)        Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

j)        Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou a to len na jednej strednej škole.

 

k)     V prípade ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať.

 

l)        CVTI SR - ŠVS spracujú a zverejnia kritériá prijímacích skúšok, vrátane podmienok na prijatie bez prijímacích skúšok, ktoré im zašle riaditeľ školy. WWW stránky školských výpočtových stredísk: www.svsba.sk, www.svspn.sk, www.svsbb.sk, www.svsmi.sk, www.svslm.sk

 

 

           6.2.  Rozhodovanie o prijatí

 

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Pri rozhodovaní o prijatí riaditeľ prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

 

1.   Charakteristika stredných škôl


Štúdium na stredných školách nadväzuje na vzdelanie, ktoré žiakom poskytuje základná škola.
Stredné školy poskytujú žiakom stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a pripravujú ich ako na výkon povolaní s adekvátnym uplatnením sa na trhu práce tak aj na štúdium na vysokých školách.

 

            Konkrétne je stredoškolské štúdium určené:

            a) obsahom štúdia, ktorý prislúcha k danému odboru štúdia a vzdelávaciemu programu

b) stupňom vzdelania, ktorý súvisí najmä s výchovno-vzdelávacím programom, druhom strednej
     školy a dĺžkou štúdia

 

Žiaci základných škôl si môžu podať prihlášky na tieto stredné školy:

 

- gymnáziá

- stredné odborné školy

- konzervatóriá

 

 

1.1 Gymnáziá

 

            V Slovenskej republike je 251 gymnázií s 3 581 triedami v ktorých študuje 99 821 žiakov. Vyučovací proces zabezpečuje 7 755 učiteľov. Z celkového počtu gymnázií je štátnych 156 gymnázií, súkromných 40 a cirkevných 55 gymnázií. Z pohľadu rozmiestnenia podľa krajov môžeme konštatovať, že najviac gymnázií je v Bratislavskom (44 škôl) a Prešovskom (40 škôl) kraji a najmenej v Trenčianskom a Trnavskom kraji 20 resp. 22 škôl.

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom, päťročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré je ukončené maturitnou skúškou. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané hlavne na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.

            Žiak gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky. V školských vzdelávacích programoch ktoré nadväzujú na povinný a záväzný obsah štátnych vzdelávacích programov, sú vytvorené možnosti pre diferenciáciu a špecifické zameranie štúdia konkrétneho gymnázia. Preto je dôležité oboznámiť sa s nimi napríklad na webových stránkach školy.

 

            Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. V drvivej väčšine ide o žiakov, ktorí úspešne absolvovali posledný ročník ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. V prípade, že ide o žiaka strednej školy podmienky prijatia stanovuje školský zákon v § 16 ods.3 písm. b).

 

            Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a)  školského zákona a úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

            Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a)  školského zákona a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

Študijný odbor – gymnázium, 4 - ročné štúdium má okrem všeobecného aj nasledovné zamerania, pre ktoré sú schválené špecifické učebné plány:

 

            - matematika

            - matematika a fyzika

- programovanie

- informatika

            - telesná výchova

            - kultúrno-výchovná činnosť

            - spoločenskovedné zameranie

- umelecká výchova

- cudzie jazyky

- bilingválne štúdium (5 - ročné štúdium, 4 - ročné štúdium)

            - slovenský jazyk a literatúra (len na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej)

 

Študijný odbor gymnázium, 8 - ročné štúdium má tieto zamerania:

 

            - matematika

            - matematika a fyzika

            - biológia a chémia

            - ekológia a cudzie jazyky

            - programovanie

            - cudzie jazyky

            - telesná výchova

            - umelecká výchova

            - bilingválne štúdium

 

Záujemcovia o gymnázium so zameraním telesná výchova sa stretnú s rozšírenou výučbou telesnej výchovy, biológiou a organizovaním väčšieho množstva výcvikových kurzov než je to v ostatných gymnáziách. Športové gymnáziá úzko spolupracujú so športovými klubmi. Po ukončení štúdia na športovom gymnáziu spravidla získavajú osvedčenie trénera III. triedy vo zvolenom športe.  Triedy so športovou prípravou podliehajú zvláštnemu režimu.

Pre mimoriadne nadaných žiakov je zriadené samostatné gymnázium  (Gymnázium na Teplickej v Bratislave).

Ako vybrať gymnázium čo najlepšie? Popri získaní všeobecných informácií (akou je aj táto publikácia) je vhodné informovať sa priamo na škole, napr. aké voliteľné predmety škola dlhodobo ponúka, aké študijné predmety plánuje v budúcnosti otvoriť a pod. Dôležité je podrobne sa zoznámiť so školským vzdelávacím programom.

 

 

1.2.  Stredné odborné školy

 

            V Slovenskej republike je 502 stredných odborných škôl so 7 741 triedami v ktorých študuje 193 898 žiakov. Vyučovací proces zabezpečuje 15 224 učiteľov. Z celkového počtu stredných odborných škôl je 393 štátnych, 89 súkromných a 20 cirkevných škôl. Z hľadiska regionálneho rozdelenia je najviac stredných  odborných škôl v Prešovskom (83) a Košickom (71) a najmenej v Trenčianskom a Trnavskom kraji 45 resp. 51 škôl.

            Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností  v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach, žiaci sa môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické a praktické vyučovanie. Ak stredná škola zabezpečuje žiakom len teoretické vyučovanie, žiaci absolvujú praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania.

 

 

 

 

Žiak na strednej odbornej škole môže získať:

 

-          nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – štúdium trvá spravidla dva roky na strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti a ukončuje sa záverečnou skúškou. Vo vybraných odboroch je dokladom aj výučný list. Do 1. ročníka tohto vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

 

-          stredné odborné vzdelanie  (sekundárne) – štúdium trvá najmenej tri a najviac štyri roky v strednej odbornej škole a ukončuje sa záverečnou skúškou. Dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. Do 1. ročníka tohto vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

-          úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – štúdium trvá najmenej štyri  a najviac päť rokov a ukončuje sa maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. V študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list. Do 1. ročníka tohto vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

-          vyššie odborné vzdelanie (post sekundárne alebo terciárne) – štúdiu trvá najmenej dva a najviac tri roky na stredných odborných školách (pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu). Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „ diplomovaný špecialista“ so skratkou  „ DiS“,

                                                                                                                                      

 

Stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania – a to:

 

a)      nadstavbové štúdium – nadväzuje na predchádzajúce stredné odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania ukončeného stredným odborným vzdelaním a ukončuje sa maturitnou skúškou. Poskytuje vyššiu úroveň vzdelania ktorou sa žiaci zdokonaľujú na kvalifikovaný výkon povolania, prípadne sa pripravujú na ďalšie vzdelávanie.

b)      pomaturitné štúdium – organizuje sa na stredných odborných školách v záujme zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie a je určené pre uchádzačov, ktorí už v predchádzajúcom vzdelávaní získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Pomaturitné štúdium sa delí na:

 

-          inovačné alebo zdokonaľovacie štúdium – žiaci si zdokonaľujú vedomosti v už absolvovanom študijnom odbore na strednej odbornej škole

-          kvalifikačné štúdium – žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku

-          špecializačné štúdium – žiaci získavajú špeciálne vedomosti v odbore ktorý predtým absolvovali na strednej odbornej škole

-          vyššie odborné štúdium – žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti. Je určené pre žiakov, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.

 

Absolvent strednej odbornej školy ktorý získa úplné stredné odborné vzdelanie sa môže uchádzať o prijatie na vysokoškolské štúdium.

 

 

            Typy stredných odborných škôl sú:

 

            - stredná odborná škola

            - stredná odborná škola hutnícka

            - stredná odborná škola strojnícka

            - stredná odborná škola technická

            - stredná odborná škola polytechnická

            - stredná odborná škola elektrotechnická

            - stredná odborná škola chemická

            - stredná odborná škola potravinárska

            - stredná odborná škola textilná

            - stredná odborná škola odevná

            - stredná odborná škola drevárska

            - stredná odborná škola polygrafická

            - stredná odborná škola geodetická

            - stredná odborná škola stavebná

            - stredná odborná škola dopravná

            - stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií

            - stredná odborná škola rozvoja vidieka

            - stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

            - stredná odborná škola chovu koní a jazdectva

            - stredná odborná škola lesnícka

            - stredná odborná škola záhradnícka

            - stredná odborná škola vinársko-ovocinárska

            - stredná odborná škola rybárska

            - stredná odborná škola veterinárna

            - stredná odborná škola ekonomická

            - stredná odborná škola podnikania

            - stredná odborná škola obchodu a služieb

            - stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií

            - stredná odborná škola umeleckopriemyselná

            - stredná odborná škola umelecko-remeselná

            - stredná odborná škola sklárska

            - stredná odborná škola zdravotnícka

            - stredná odborná škola letecko-technická

            - stredná odborná škola železničná

            - stredná odborná škola automobilová

            - stredná odborná škola sociálnoprávna

            - stredná priemyselná škola

- stredná pedagogická škola

- dopravná akadémia

- hotelová akadémia

- obchodná akadémia

- pedagogická a kultúrna akadémia

- pedagogická a sociálna akadémia

- škola úžitkového výtvarníctva

- stredná umelecká škola

 

1.3.  Konzervatóriá

 

V Slovenskej republike je 13 konzervatórií so 110 triedami v ktorých študuje 2 182 žiakov. Vyučovací proces zabezpečuje 813 učiteľov. Z celkového počtu konzervatórií je 6 štátnych, 6 súkromných a 1 cirkevná škola. Z hľadiska regionálneho rozdelenia je najviac konzervatórií v Bratislavskom a Košickom kraji 4 resp. 3 školy pričom Trenčiansky a Prešovský kraj konzervatóriá ako také nemá.

Konzervatórium pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. Výchova a vzdelávanie v konzervatóriu sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne. Žiakom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika a ďalší materiál potrebný na vyučovanie. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. V odbore tanec sa štúdium uskutočňuje podľa osemročného vzdelávacieho programu, ktorý sa v poslednom ročníku ukončuje maturitnou skúškou a absolventskou skúškou.  V prípade šesťročného vzdelávacieho programu žiak po ukončení štvrtého ročníka  vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku.

 

Žiak na konzervatóriu môže získať:

 

-          nižšie stredné vzdelanie – úspešným skončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe

-          úplné stredné odborné vzdelanie  ( vyššie sekundárne) – úspešným vykonaním maturitnej skúšky

-  vyššie odborné vzdelanie (post sekundárne alebo terciárne) – úspešným absolvovaním šesťročného alebo osemročného vzdelávacieho programu a úspešným vykonaním absolventskej skúšky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“.

 

 

2.  Skupiny študijných a učebných odborov

            Štúdium na stredných školách je realizované prostredníctvom sústavy skupín študijných a učebných odborov, ktorá dáva žiakom široké možnosti vybrať si práve ten odbor, ktorý bude pre budúceho stredoškoláka najlákavejší a z pohľadu uplatnenia najvhodnejší.

 

 

Skupiny študijných odborov na stredných odborných školách

 

Fyzikálno-matematické vedy

Špeciálne technické odbory

Baníctvo a banícka geológia

Poľnohospodárstvo, lesné hospod. a rozvoj vidieka

Hutníctvo

Veterinárske vedy

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Zdravotníctvo

Elektrotechnika

Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Technická chémia silikátov

Právne vedy

Aplikovaná chémia

Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Potravinárstvo

Pedagogické vedy

Textil a odevníctvo

Učiteľstvo

Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi

Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Pedagogické vedy

Polygrafia a média

Učiteľstvo

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Umenie a umelecko-remeselná výroba

Doprava, pošty a telekomunikácie

Bezpečnostné služby

 

Každá uvedená skupina odborov sa člení na konkrétne odbory a zamerania.

 

 

 

Pri výbere príslušného stredoškolského štúdia je potrebné zosúladiť vlastný záujem žiaka o dané štúdium s jeho predpokladmi a schopnosťami. Vo vybraných odboroch sú požadované schopnosti overované talentovými skúškami. Samozrejme do rozhodovania o konkrétnom štúdiu vstupujú i ďalšie individuálne podmienky, zdravotný stav žiaka a v súčasnosti sa pripája i otázka perspektívy budúceho uplatnenia na trhu práce.

 

3.  Súkromné a cirkevné školy

 

Popri štátnych stredných školách môžu žiaci pokračovať v štúdiu aj na súkromných alebo cirkevných stredných školách. Podľa platnej školskej legislatívy je vzdelanie získané na týchto školách rovnocenné so vzdelaním, získaným na štátnej strednej škole. V súčasnosti  z celkového počtu 766 všetkých stredných škôl na Slovensku (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) registrujeme 135 súkromných stredných škôl (17,6 %) s 992 triedami a 19 149 žiakmi. Vyučovací proces na súkromných školách zabezpečuje 2 647 učiteľov. Cirkevných škôl je celkovo 76 (9,9%  so 768 triedami a 20 076 žiakmi. Vyučovací proces zabezpečuje 1 864 učiteľov.

Cieľom súkromnej a cirkevnej školy je popri kvalitnom vzdelávaní a výchove poskytovať alternatívny obsah  výchovy a vzdelávania, nové metódy a formy. Vznikom súkromných a cirkevných škôl sa zabezpečuje právo rodičov na výber školy pre svoje deti podľa presvedčenia a svedomia ako aj vytvorenie konkurenčného prostredia s možnosťou zvýšenia a zlepšenia školského systému.

Vzdelávanie v súkromných a cirkevných stredných školách sa môže poskytovať za úhradu. Náboženská výchova vyučovaná na iných školách ako cirkevných zodpovedá predmetu náboženstvo na cirkevných školách. Vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva zabezpečujú na  školách registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. 

 

 

5.  Legislatíva v oblasti stredoškolského štúdia

 

Prehľad niektorých zákonov a vyhlášok ktoré upravujú oblasť stredoškolského štúdia:

 

- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov

 

- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.

 

- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  v znení zákona č. 245/2008 Z. z.

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení
   a ostatných tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného
   poradenstva a prevencie

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných
   odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
   alebo nadania

 

- Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 328/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní

 


 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria