Počet návštev: 6034745

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

        O ŠKOLE


Naša základná škola sa nachádza v Mestskej časti Bratislava - Rača, v  blízkosti Malých Karpát.

Je odetá v novom šate a v poslednom období sa významne mení aj zvnútra.  
Predovšetkým prehodnocujeme základnú myšlienku súčasného moderného vzdelávania, v ktorom sa nekladie dôraz na fakty, ale na všeobecné praktické vedomosti, rozvíjanie komunikačných, sociálnych zručností a budovaní sebavedomej osobnosti schopnej vyjadrovať svoje názory a postoje.  

 V našom okolí sa nachádzajú školy, ktoré  sú svojim zameraním vyhranené. My sme sa rozhodli ísť cestou otvorenej školy, v ktorej má učiteľ možnosť uplatňovať výhody rôznych metód a foriem práce podľa zloženia tried, veku, učebného obsahu a pod. 
Pod jednou strechou v modernej budove je jedáleň s výbornou domácou stravou a Školský klub detí.
  Škola má veľký športový areál, veľkú i malú telocvičňu s bohatým vybavením, stolno- tenisovú miestnosť, tanečnú sálu a posilňovňu.    

     Každá trieda je vybavená dataprojektorom a internetom, čo poskytuje žiakom i učiteľom široké možnosti viesť vyučovanie zážitkovou formou. Veľký dôraz kladieme na zavádzanie inovatívnych metód. Počas školského roka organizujeme množstvo kultúrnych podujatí, exkurzií, výletov.

ZAMERANIE  ŠKOLY

Jedným z našich cieľov je zo  školy vytvoriť  „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život, vytvoriť z nej vzdelávacie, kultúrne a športové centrum, ktoré bude prístupné žiakom, rodičom, zamestnancom za účelom získavania vedomostí, prehlbovania komunikácie ľudí rôzneho veku a duševného obohacovania sa. Zároveň vytvárať na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov sa zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj žiakov a pedagógov a zamestnancov školy.

Ďalším  cieľom  je  všestranný rozvoj osobnosti každého žiaka, ktorý sa snažíme  dosiahnuť diferencovaným prístupom pedagógov k žiakom, vzťahmi v škole,  spoločnými zážitkami učiteľov a žiakov, vedením žiakov k tvorivej práci, k samostatného mysleniu, k zodpovednému rozhodovaniu, k spriazneniu s prírodou a jej zákonmi, k súladu so všeobecne uznávanými životnými a mravnými hodnotami a demokratickými občianskymi postojmi. Na dosiahnutie tohto cieľa ponúkame  žiakom širokú škálu vzdelávacích a mimoškolských aktivít.

Vyučovanie cudzích jazykov je jednou z priorít výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa žiaci učia už od 1. ročníka. Na druhom stupni sa žiaci začínajú učiť druhý cudzí jazyk – nemčinu. Od  školského roka 2013/2014  sa žiaci 1. ročníka budú učiť niektoré predmety, konkrétne matematiku, prírodovedu a výchovné predmety metódou CLIL. Integrovaním anglického jazyka do týchto predmetov poskytneme žiakom širšiu dimenziu vzdelávania, lepšie jazykové kompetencie, lepší vzťah k cudziemu jazyku, ako i lepšie východiská pre multikultúrnu výchovu.

Veľmi významné je aj úsilie školy o prehĺbenie jazykových zručností žiakov 2.stupňa so zameraním na využitie cudzieho jazyka v praxi (možnosť konverzovať v cudzom jazyku), ale aj na poznávanie reálií, života a tradícií jednotlivých krajín. Na podporu vyučovania cudzích jazykov organizujeme jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka vo Veľkej Británii a v Rakúsku, projektový anglický týždeň  a projektový multikultúrny anglický týždeň  so zahraničnými lektormi.

Naším cieľom je zapojiť žiakov celej školy do plnenia úloh v rámci medzinárodného projektu COMENIUS (2013 – 2015) – virtuálne aktivity a výmenné medzinárodné stretnutia žiakov a učiteľov Francúzka, Talianska, Poľska, Estónska a Turecka.

Okrem jazykových a  poznávacích pobytov sú súčasťou vzdelávania na škole exkurzie. Ide o prirodzenú integráciu učiva rôznych vyučovacích predmetov, ktorá je len krôčik od projektového vyučovania.

V učebnom pláne  kladieme aj značný dôraz na informačné a komunikačné technológie, ktorých využívanie by sa malo stať pre absolventov nášho programu bežné. Vo vyučovaní všetkých predmetov využívame učebne VT a všetky dostupné edukačné programy a servery, všetky kmeňové triedy sú vybavené IT technikou. Žiaci majú možnosť pracovať s počítačom a internetom aj v mimo vyučovacom čase v záujmových útvaroch.

 Za ďalšie z priorít ŠkVP považujeme rozvoj pohybových schopností a viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Naším cieľom je  rozvíjať schopnosti športovo talentovaných žiakov, podporovať športovými aktivitami aj ostatných žiakov školy. Aj naďalej dosahovať s talentovanými žiakmi výrazný úspech v rámci okresu, kraja, Slovenska. Organizovať  lyžiarsky výcvik, kurz korčuľovania, plávania  a pobyt detí v škole v prírode.

Súčasťou ŠkVP v oblasti mimo vyučovacích aktivít je činnosť školského klubu detí so širokou ponukou záujmových činností pre žiakov 1.stupňa. Záujmové útvary určené pre žiakov 2. stupňa vychádzajú zo záujmu žiakov a podporujú ich talent v oblasti umeleckej, športovej, ďalej umožňujú prístup k informačným technológiám i vo voľnom čase žiakov. Naším cieľom v záujmovej činnosti žiakov je vytvoriť na škole prostredie na zmysluplné trávenie voľného času v mimo vyučovacom čase, podporovať a rozširovať služby školy.

 Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlohami a vlastnosťami. Patria sem aj deti s rôznymi typmi postihnutia. Náš ŠkVP počíta s integráciou žiakov s poruchami učenia  a správania. Spolupráca učiteľa, školského psychológa a špeciálneho pedagóga je dôležitou podmienkou na dosiahnutie pozitívnych výsledkov pri vzdelávaní týchto žiakov. Naším cieľom je primeranie schopnostiam vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením , aby čo najviac rozvinuli svoje kompenzačné mechanizmy.

 

Hlavným poslaním a cieľom našej školy je viesť žiakov:

 • k tvorivému, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať
 • k zodpovednosti a samostatnosti
 • tak, aby každý žiak zažil úspech

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria