• 2012/2013

    • Cvičenia sluchového vnímania (podpora čítania, diktátov..)

      

     - rozdeliť vetu na slová, určiť poradie slov , ich počet, prvé a posledné slovo

     - deliť slová na slabiky a hlásky, určiť ich poradie, počet, prvú a poslednú hlásku, vedieť či sa istá hláska vyskytuje v slove, vymýšľať slová s danou hláskou –
        začína sa, končí na; na druhom  mieste v poradí je…povedať koľko hlások má slovo

     - rozpoznať vyhláskované slovo (v prípade potreby začať od slabík, dvojslabičné slovo s otvorenými slabikami – ruka, jednoslabičné slovo so zatvorenou slabikou –
        pes, trojslabičné slovo s otvorenými slabikami – koleso, dvojslabičné slovo s 1 zatvorenou slabikou – bubon, taška…)  r-u-k-a, k-o-l-e-s-o

     - tvorenie slov zámenou hlásky, slabiky (mak-rak-vak), pridávaním či uberaním hlások, slabiky

     - tvorenie slov z poprehadzovaných slabík, písmen

     - pri čítaní príbehu dieťa reaguje dohovoreným pohybom na počutie dohovoreného slova (farby, slovo kráľ, zvieratá..)

     - pri čítaní príbehu zámerne meníme slová v známom texte (Modrá Čiapočka, niesla v košíčku cvičky…)

     - vymýšľame slová s rovnakým základom – ryba, rybár, rybník..

     - dospelý hovorí dvojice rovnakých a podobných slov, dieťa označí či sú rovnaké, alebo v čom sa odlišujú

     - dospelý hovorí slová, dieťa určuje prítomnosť a pozíciu dohodnutej hlásky

     - v slovách určujeme tvrdú, mäkkú hlásku d-ď, t-ť..začíname s rozlišovaním na začiatku slova, na konci a potom uprostred

     - podobne s rozlišovaním znelých a neznelých spoluhlások

     - po sluchovom zvládnutí cvičíme v písanie (tvrdej, znelej, mäkkej, neznelej spoluhlásky, dlhej samohlásky..) najprv v doplňovacích cvičeniach, potom ako diktát po
       predchádzajúcej sluchovej príprave, rozložíme si slovo na hlásky, zdôrazníme mäkčeň. dĺžeň

     - označujeme krátku a dlhú samohlásku v texte, grafickými značkami slabiky

       (krátka slabika – bodka, dlhá slabika – čiara) a triedime slová podľa udanej schémy ( – . . ,   . -  ,  . .)

     - vymýšľanie slov podľa danej schémy ( – . .  písmeno)

     - reprodukcia rytmu tlieskaním, ťukaním, vytlieskávanie rytmu piesne

     - slovné hry s doplňovaním slov do vety: Mama kúpila…

     - vytlieskávanie slabík v slove, vo vete

     - zapamätať si riekanky, básničky, zaujímavé výroky (rytmus, rým)

     - podľa počutej inštrukcie vykonať(naraz povedané dva – tri pokyny) a dodržať postup zadania (poradie pokynov)

      

     Cvičenia sluchovej analýzy, syntézy :

     Vždy dodržať postupnosť, začať od slov (prípadne od slabík), ktoré dieťa ešte dokáže analyzovať alebo poskladať z počutých hlások. Dieťa sa postupne učí pracovať so slovami zvyšujúcej sa náročnosti (po bodoch), v nácviku prechádzame k ďalšiemu typu slov len vtedy, ak zvláda analýzu a syntézu daného bodu (napr. v 2. bode zvládne slová, postupujeme k slovám v bode 3)

     - slabiky  ma, lo, pe…     op, al, em…

      

     - dvojslabičné slová /spoluhláska a samohláska/: ruka, pero, misa

      

     - dvojslabičné slová :  áno, eso, ucho, aby

      

     - slová so zatvorenou slabikou: dom, pes, žiak

      

     - dvojslabičné slová: hlava,  kruhy, zbiera,

      

     - trojslabičné slová:  ovocie, akoby, okolo, Irena

      

     - trojslabičné slová: rodina, jahoda, palica

      

     - kombinácie: obed, sused, Adam, účet

      

     - kombinácie: taška, búrka

      

     - kombinácia v trojslab. slove: výrobok, pekáreň

      

     - dve zatvorené slabiky: balkón, parník, sedliak

      

     - zložitejšie slová: vlak, zrnko, pstruh, srdce, prsteň, jablko, brzda

      

     - niekoľkoslabičné slová: prisťahovalec, drevorubač, okoloidúci, dlhotrvajúci

      

     - podobné slová: pec-vec, schody-zhody, bohatá-rohatá, zapísal-zasypal, trojka-sojka

      

     - slová s inverziou hlások: kos-sok, syr-rys, sen-nes, mat-tam

      

     Cvičenia zrakového vnímania (podpora rozlišovania písmen, písania, čítania, diktátov, matematiky..)

     - hľadáme rôzne objekty, detaily napr. pri pohľade z okna, v izbe

      

     - hľadanie obrázka v spleti čiar, prekrývajúcich sa obrazcov, slov

      

     - vyfarbovanie plôch podľa daných značiek

      

     - vyhľadávanie písmen v texte

      

     - triedenie predmetov podľa danej vlastnosti

      

     - hľadanie odlišností, rovnakosti dvoch obrázkov v dvojici, skupine podobných

      

     - dokresľovanie obrázkov, písmen, skladanie z častí – obrázky, písmená, slová

      

     - hry pexeso, Čo na stole pribudlo (zmenilo sa, stratilo sa)? do 8ks

      dieťaťu pomáha, ak o každom predmete povieme komu patrí, na čo sa používa…,

      

     - kreslenie hľadaných predmetov, napovedanie prvej hlásky, napísanie prvej slabiky…

      

     - rozlišovanie inverzných obrázkov – rovnaké aj stranovo prevrátené

      (hry s predmetmi), dokresľovanie rovnakého a obráteného obrazca

      

     - vyhľadať rovnaký, odlišný predmet v skupine

      

     - dokresľovanie obrázkov podľa osi súmernosti, v štvorcovej sieti, zväčšovanie

      

     - hra Na sochy, Na zrkadlá

      

     - dieťa so zaviazanými očami sa má dotknúť rovnakého miesta na svojom tele, kde sa ho predtým dotkol dospelý

      

     - pojmy hore/dole, vpravo/vľavo, vpredu/vzadu, pred/za, medzi, vedľa…

      

     umiestňovanie predmetov podľa pokynov, kreslenie značiek na papier podľa pokynov

      

     - skladanie častí geometrických tvarov

      

     - tvorenie počtom rovnakých skupín, pridávanie a odoberanie podľa

      pokynov, porovnávanie počtov, rozklady čísel

      

     - sledovať očami pohybujúce sa objekty, gúľanie očami… bez pohybu hlavy, vymenovať rad predmetov postupne zľava doprava

      

     - rozhovor o obrázkoch s dejom príbehu postupne zľava doprava

      

     - zostaviť obrázky s dejom príbehu podľa dejovej línie

      

     - sledovanie labyrintu, prepletených čiar prstom, ceruzkou, spájanie obrázkov

      

     - obkresľovanie línie obrázkov cez priesvitný papier, po bodkách

      

     - modelovanie, obkresľovanie písmen tlačených, písaných

      

     - ukladanie predmetov podľa vzoru, vytváranie vzorov, doplňovanie chýbajúcich častí vzoru, vyfarbovanie daných okienok v štvorcovej sieti

      

     - písanie písmen, slov do krupice, piesku, obkresľovanie veľkých predpísaných písmen a slov

      

     Pri práci s obrázkami začať najprv s jednoduchými, postupne prechádzať

     k zložitejším s väčším množstvom detailov.

      

      

     Cvičenia pre deti s dyslektickými ťažkosťami

     - Modelovanie písmen z rôznych materiálov – plastelína, cesto, …

      

     - Vyhľadávanie a vyfarbovanie (označovanie) istého písmena v texte v časopise, knihe, zápis niektorých slov

      

     - Vymýšľame slová začínajúce na písmená, ktoré si dieťa zamieňa a zápis niektorých slov, napr. Hra Meno, mesto, zviera, vec

      

     - Dokresľovanie písmena – fantázia, dotvoriť tlačený, alebo aj písaný tvar

      

     - Dopisovanie písmena – chýbajúcu časť

      

     - Obkresľovanie prstom tvar písmena, zápis písmena po vybodkovaných líniách

      

     - Práca s kockami s písmenami – skladanie slabík, slov

      

     - Čítanie spoluhlásky s rôznymi samohláskami – Sa, so, se, su, si

      

     - Spájanie slabík spievaním, ťahavým slabikovaním a postupne skracujeme , napr. ťahanie   sssááááááá, mmóóó

      

     Postupnosť čítania slov

     Pri nácviku dodržiavať rovnakú postupnosť náročnosti slov ako pri nácviku sluchovej analýzy a syntézy

      

     - Označiť v čítaných slovách zvislou čiarou úseky vyslovované naraz

      

     - U začiatočníkov možnosť farebne označiť slabiky do štvorčekov

      

     - Spoločné čítanie striedavé – jedno slovo, veta, odsek

      

     - Spoločné čítanie – naraz s dieťaťom v jeho rytme

      

     - Spoločné čítanie (8-10 slov) – dospelý najprv prečíta slová, dieťa sa pozerá na vyslovenie slov, potom čítajú spoločne, potom dieťa samo

      

     - Práca s okienkom – postupné odkrývanie textu

      

     - Pod čítaný riadok používať pevný nepriesvitný pás

      

     - Podčiarknúť slová po predchádzajúcom sa zoznámení textu očami (istý počet viet), najprv označené slová prečítam (možnosť ich napísať, rozložiť na hlásky, slabiky, poskladať z vyslovených hlások a pod), potom čítam celý text

      

     - Vyhľadávať slová v texte, vetu, čítanie istého slova v istom riadku Napr. druhé slovo v prvom riadku…

      

     - Svoje dokončovanie príbehu, vety

      

     - Čítanie viet s chýbajúcimi časťami slov, celými slovami, ktoré má dieťa opraviť, alebo s niektorými podobnými slovami (ušiel-utiekol, pec- sporák..), ktoré má dieťa označiť

      

     - Rozprávanie známeho príbehu podľa obrázkov

      

     - Skladanie slov (napr. z čítaného textu) z poprehadzovaných slabík

      

     - Rozdeľovanie slov vo vete, kde sú slová napísané spolu

      

      

     Cvičenia pre deti na rozvoj grafomotorických a vizuomotorických zručností, podpora písania

     Základné pohyby pri písaní a kreslení vychádzajú z hrubej motoriky, z pohybu veľkých kĺbov, preto pri problémech s písaním, resp. aj kreslením je potrebné najprv zamerať sa na podporu a rozvoj hrubej motoriky.Následne je vhodné cielene robiť činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku ( J.Bednářová, 2011) :

     Miesenie, hnietenie, šúľanie, modelovanie rôznych materiálov – plastelína, cesto, mokrý piesok,…

     Maľovanie prstami

     Navliekanie korálikov, gombíkov, cestovín,…potom prevliekanie šnúrok rôznymi otvormi

     Trhanie papiera

     Skrutkovanie – zátvaranie a otváranie uzáverov fliaš

     Skladanie kociek – vyššie veže, hrady

     Práca so stavebnicami

     Skladanie puzzle, mozaiky

     Strihanie, lepenie, skladanie papiera

     Sebaobsluha – zapínanie gombíkov, zipsov, obúvanie ponožiek,…

     Každodenné jednoduché práce v domácnosti

      

     Námety na cvičenie grafomotoriky nájdete aj v publikáciách Jiřiny Bednářovej „Medzi nami pastelkami – pre deti od 3 až 5 rokov“, „Čo si ceruzky rozprávali – pre deti od 4 do 6 rokov“, „ Na návšteve u maliara – pre deti od 5 do 7 rokov“.

      

     - Pri osvojovaní si a fixácii písmen využívať multisenzoriálny prístup – písmeno modelovať, tvarovať z rôznych materiálov, dokresľovať, vyslovovať…

      

     - Využívať uvoľňovacie cvičenia pred písaním, aj v priebehu písania (rameno, lakeť – v stoji kreslíme do vzduchu, papier na stene, obkresľujeme ležatú osmičku – pohyb začína do ľava – jednou, druhou, oboma rukami, písanie veľkých tvaroch aj kreslenie  do piesku, do krupice, do zošita so širokými riadkami..).

      

     - Umožniť dieťaťu zmenu polohy tela, krátky odpočinok, relaxáciu.

      

     - Pokúsiť sa o fixáciu správneho úchopu písacieho náčinia – položenie na 3. prste, palec a ukazovák pero pridržiavajú zo strán, 2 – 3 cm od hrotu pera (nenásilne). Každé mierne zlepšenie a snahu oceniť.

      

     - Využívať zošity s pomocnou liniatúrou, širšími medzerami medzi linajkami (aj u starších žiakov, nepísať do zošitov bez linajok).

      

     - Umožniť používať pomôcky – vhodné písacie a kresliace náčinie (pero Stabilo,Tornádo), špeciálne násadky z moduritu alebo s trojuholníkovým prierezom, podložka so znázornením správnej polohy zošita.

      

     - Rešpektovať pomalšie tempo písania, uprednostniť kvalitu pred kvantitou, aby nedošlo k zhoršeniu výkonu z dôvodu zbytočného náhlenia sa a nedávať prepisovať.

      

     - Gramatické chyby v písomnom prejave (napr. diktáte – časovo limitovaný výkon) si následne overiť ústne a potom spolu opraviť s vysvetlením pravidla. Slovo napíšedospelý, môže zvýrazniť farebne pravopisný jav a dieťa slovo niekoľkokrát odpíše.

     Diktáty nahradiť doplňovacím cvičením.

      

     - Využívať špecifický autodiktát s predriekávaním  jednotlivých hlások (nahlas)a dôsledným doplňovaním diakritických znamienok hneď po napísaní písmena (cvičím – c, v, i, č mäkčeň, í dlžeň, m) = Mäkčene a dĺžne a pod. zapísať hneď, nie až po napísaní celého slova.

      

     - Pri prepise naučiť dieťa kontrolovať za sebou svoj zápis a porovnať ho s predlohou(tlačeným textom), nesprávne napísané podčiarknúť, napísať správne niekoľkokrát.

       

     - K náukovým predmetom – zápisy v zošitoch nahradiť okopírovaním zápisu spolužiaka (ak sa vzhľadom k zníženej kvalite zápisu sa nedajú využiť na domácu prípravu),

      

     K písomnému overovaniu znalostí dieťaťa voliť skôr práce menšieho rozsahu, testové formy, stručné odpovede.

      

     - Vo všetkých predmetoch tolerovať zníženú kvalitu písomného prejavu, rešpektovať pomalšie tempo zápisu – uprednostniť kvalitu pred kvantitou, dopriať viac času na napísanie. Oceniť časť, ktorá sa podarila, drobné pokroky, snahu. Naučiť heslovite zapisovať učebnú látku a graficky označiť vzťahy a súvislosti, možnosť dokresľovania obrázkov.

      

     - Tolerovať zníženú kvalitu grafického prejavu (písanie, rysovanie, kresebný prejav, motorické zručnosti na pracovnej výchove), oceniť snahu.

      

     - Umožniť v prípade potreby prechod na písanú formu tlačených písmen (2. stupeň).

      

     - Pri práci využívať často zásadu často, ale v kratšom rozsahu.

      

      

     Cvičenia pre  deti s dysortografickými ťažkosťami

     - Naučiť sa postupne pravopisné pravidlá, napr. pomocou vlastne vyrobenou prehľadnou tabuľkou

      

     - Doma písať diktáty, doplňovacie cvičenia, zdôvodňovať pravidlá

      

     - Nesprávne napísané slovo predpísať, dieťa ho niekoľkokrát odpíše zvýrazniť farebne časť slova, v ktorom dieťa pri písaní urobilo chybu, aby si zapamätalo správny tvar slova

      

     - Autodiktát s predriekávaním

     - Diktovať len slová, v ktorých dieťa zvládlo sluchovú analýzu, syntézu (pozri sluchové vnímanie, deti nižších ročníkov), skôr bežne používané slová, postupne jednoduché vety

      

     - Zoznámiť sa najprv s cvičením, ktoré mu nadiktujete – označiť si slová, v ktorých zvyčajne dieťa robí chyby (dlhé slabiky, vybrané slová..), potom text dieťa napíše

      

     - Každé pravidlo prehľadne a farebne napísať na výkres a zavesiť na nástenku vo výške očí dieťaťa pri práci

      

      

     Cvičenia pre deti s dyskalkulickými ťažkosťami

     - Vysvetľovať numerické operácie názorným spôsobom, manipuláciou s predmetmi, vysvetliť pojem číslo, vzťah číslovka (symbol) a počet napr. predmetov

      

     - Naučiť pracovať a tolerovať vizuálnu oporu (pomôcka vyhovujúca  žiakovi – číselná os, prsty len do 10, tabuľky, počítadlo, kartičky s číslami, predmety…) pri práci žiaka.

      

     - Vzťahy pred, za, medzi, prvý, posledný, hneď za… porovnávanie množstva predmetov, pojmy viac, menej, rovnako

      

     - Orientácia na ploche – pojmy vpravo, vľavo, hore, dole…, kreslenie podľa inštrukcií (vpravo hore nakresli slnko, pod neho mrak…)

      

     - Triedenie predmetov podľa danej vlastnosti – trénovať správne reakcie na niekoľko naraz zadaných pokynov (vyber zelené malé trojuholníky..)

      

     - Učiť vzostupný a zostupný rad čísel, doplňovanie čísel v rade stúpajúcom, klesajúcom, povedz číslo pred 8, ktoré číslo je medzi 3 – 5, pokračuj v rade čísel za 49.., ktoré číslo je pred 90.. a pod.

      

     - Kreslenie v labyrintoch, hľadanie v zamotaných čiarach… spájanie dvojíc podľa danej vlastnosti, dokresľovanie chýbajúcich častí do obrázka podľa predlohy, kreslenie rovnakého obrazca do štvorcovej siete, kreslenie zväčšeného obrazu do štvorcovej siete, dokresľovanie identickej polovice obrazca.

      

     - Orientácia v priestore s používaním pojmov na, pod, za, pred, nad,..

      

     - Cvičenie sluchovej pamäte – opakuj čísla, slová, vetu..

      

     - Nácvik písania príkladov do zošitov so štvorčekmi

      

      - Kreslenie čísel do štvorcovej siete (10×10 štvorčekov) – jednou farbou desiatky, inou jednotky

      

     - Naučiť jeden spôsob riešenia, neponúkať rôzne spôsoby vypočítania príkladu, pri zadávaní používať rovnaké slová

      

     - Zápis viacciferných čísel do okienok s označením (desiatky D, stovky S…)

      

     -V slovných úlohách zdôrazniť kľúčové slovo – čo máme vypočítať

      

     - Naučiť typy riešenia slovných úloh – o viac, o menej , krát viac…, zadávať úlohy s minimálnou obmenou slov v zadaní, z učebnice zadania preformulovať.

      

     - Násobenie, delenie vysvetľovať na manipulácii so skupinami predmetov, spoje naučiť spamäti, naučiť pracovať s tabuľkou násobkov

      

     - Nácvik písania čísloviek (pri zrkadlovom zápise), v dvojciferných číslach zápis najprv desiatok (zápis čísla zľava doprava)

      

     - Používať farebné zápisy na zvýraznenie správneho tvaru čísla, znamienka operácie

      

     - Dohľad nad dieťaťom, na jeho nesprávny postup (napr. zámenu znamienka) hneď upozorniť, usmerniť

      

     - V písomných  operáciách (zápis čísel pod sebou)– dokresliť   ceruzkou vertikálne čiary, alebo sieť štvorcov…nácvik správneho zápisu čísel pod seba, napr. farebne označiť pri násobení dvojciferným číslom rovnakou farbou číslo, ktorým násobím a výsledek

      

     Zdroj : internet