Počet návštev: 5802495

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Základné pojmy – poruchy učenia a správania

Predpona dys = nedostatočný, nesprávny vývoj schopností, 2.časť názvu prevzatá z gréckeho označenia tej schopnosti, ktorá je postihnutá .

Dyslexia - porucha osvojovania schopnosti čítať – prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať , aj keď sa dieťaťu dostáva bežného výukového vedenia , má primeranú (min.priemernú) inteligenciu a primeranú socio-kultúrnu príležitosť. Dyslexia je neurologicky podmienená, často konštitučne ovplyvnená porucha. Úroveň čítania je výrazne nižšia, ako sa očakáva vzhľadom k iným schopnostiam a výkonom dieťaťa.

Prejavy dyslexie :

- zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n …
– zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g…
– zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l
– zámena poradia písmen v čítaných slovách
– vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova
– ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu
– nerozlišovanie kvality písmen, slabík (zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík

Dysgrafia - porucha osvojovania si písania. Postihuje grafickú stránku     ( nie obsahovú stránku  písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu, osvojovanie tvarov písmen .

Prejavy dysgrafie :

- nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen
– dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť
– nesprávny sklon písma
– zrkadlové tvary písmen
– zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l,

Dysortografia - porucha osvojovania pravopisu. Prejavuje sa predovšetkým tzv. špecifickými dysortografickými javmi, osvojovanie a aplikácia gramatických pravidiel  je postihnutá len sekundárne, to znamená, že sa dieťa dokáže naučiť gramatiku, ale nedokáže ju použžiť v praxi.
Prejavy dysortografie :

- ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li
– písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom
– problematika krátkych a dlhých samohlások
– nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen
– nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách


Dyskalkúlia - porucha osvojovania matematických  schopností. Prejavuje sa výraznými ťažkosťami v chápaní pojmu číslo, v predstave číselného radu, v priestorovej orientácii , ktoré majú vplyv na porozumenie a zvládanie základných matematických operácií( sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

Prejavy dyskalkúlie :

- dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi
– dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.
– nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla
– nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle
– má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel (píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly)
– dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie…
– geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov

Dyspraxia - postihuje osvojovanie, plánovanie a vykonávanie vôľových pohybov. Výkony, ktoré vyžadujú pohybovú koordináciu sú výrazne nižšie, než zodpovedá veku a narúšajú osvojovanie školských schopností a vykonávanie aktivít v bežnom živote. Môže  sa prejaviť oneskorením vo vývine pohybových schopností  v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Charakteristická je celková pohybová neobratnosť v každodenných  činnostiach , športovej aktivite, kreslení. V niektorých prípadoch sú pridružené problémy emocionálne a sociálne, vrátane porúch správania .

ADHD – je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Ide o  poruchu správania, ktorej hlavným znakom je zvýšená aktivita , impulzivita a porucha koncentrácie pozornosti .Vývojová porucha s evidentnými deficitom od včasného detstva, často u detí s nadpriemernými intelektovými predpokladmi a napriek tomu majú  znížené výkony v škole , problémy pri nadväzovaní  rovesníckych kontaktov, neschopnosť podriadiť sa autorite a pravidlám.
Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

Prejavy syndrómu ADHD:

- dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné
– často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút
– má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené
– dieťa je ťažko ovládateľné


ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity - ťažkosti v zameraní pozornosti na určitú činnosť, pomalosť pri kognitívnych operáciách zasnívanosť, ťažkosti pri nadväzovaní sociálnych kontaktov , úzkostné rysy, poruchy učenia častejšie ako u ADHD.


Prejavy syndrómu ADD :
-
veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti, pomalosť
- dieťa je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné
– mnohokrát ide o plachého samotára akoby bez motivácie a „bezradného“ v bežných situáciách

 

Zdroj : internet
 


 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria