Počet návštev: 5604452

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

O mne

Na Základnej škole Tbiliská 4 pracujem ako školský špeciálny pedagóg.

Moju hlavnú pracovnú náplň tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými výchovno - vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Ide o monitorovanie a zachytenie porúch učenia a správania v ich počiatočnom štádiu,  priame špeciálno-pedagogické vedenie žiakov so ŠVVP, t.j. individuálna reedukačná a terapeutická činnosť, a poradensko – konzultačná činnosť pre žiakov, rodičov a pedagógov školy.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú :

- žiaci so zdravotným postihnutím - napr.  sluchovým, zrakovým alebo telesným  postihnutím alebo 
  narušenou komunikačnou schopnosťou
- žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
- žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
- žiaci s poruchou aktivity a pozornosti, sy ADD, sy ADHD
- žiaci s poruchami správania
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
- žiaci s nadaním

Snažím sa pomáhať všetkým  deťom na 1. a 2.stupni, ktoré majú z akýchkoľvek príčin problémy v učení alebo správaní.. Na základe výsledkov  psychologického a špeciálno -  pedagogického vyšetrenia v  poradenskom zariadení sa  žiaci  s vyššie spomenutými znevýhodneniami / ŠVVP môžu vzdelávať formou integrácie – individuálneho začlenenia.

Integrácia- začlenenie znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej triedy základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v  poradenských zariadeniach zaradených do siete schválených Ministerstvom školstva SR, kde na základe výsledkov diagnostiky odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka ako začleneného do základnej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne s diagnózou a prognózou žiaka oboznámim všetkých kompetentných vyučujúcich. Spolu s  triednymi učiteľmi vypracujeme pre dieťa Individuálny výchovno-vzdelávací plán . Hodnotenie a klasifikácia integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. 

So začlenenými žiakmi alebo so žiakmi, ktorí majú tzv.diagnostický odklad  pracujem spravidla individuálne, na 1.stupni aspoň 1x týždenne, na 2.stupni 1x za 2 týždne, resp.podľa potreby aj častejšie a podľa vopred stanoveného rozvrhu buď v mojom kabinete alebo priamo v triede počas vyučovania.

Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, čítanie s porozumením, reprodukciu textu, precvičovanie a automatizovanie prebraných gramatických javov, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, cvičenia na pozornosť, podpora pozitívneho sebahodnotenia  logoterapeutickými rozhovormi apod.

Časť hodiny často využívam aj na objasnenie a dovysvetľovanie učiva, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.      

Pracujem s reedukačným programom Brigitte Sindelarovej Deficity čiastkových funkcií, Metódou dobrého štartu, Metódou fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, ale aj  s rôznymi  pracovnými listami, špeciálnymi  hrami a cvičeniami ,s edukačnými počítačovými  programami.
 

Sprostredkovávam komunikáciu medzi rodičmi žiaka so ŠVVP a školou, konzultujem s rodičmi a s pedagógmi / triednymi a predmetovými učiteľmi, vychovávateľmi / individuálny výchovno-vzdelávací plán, odchýlky vo vzdelávaní a správaní sa žiaka, aktuálne problémy.

Spolupracujem s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Hubeného 25 v Bratislave( tel.číslo 02/44 88 23 96 ) a najmä konzultujem výsledky vyšetrení a jednotlivé odporúčania pre prácu so žiakmi so ŠVVP našej školy so špeciálnymi pedagógmi:  PaedDr. L. Križanová, PhD., Mgr. M.Juráková; a psychológom: Mgr. R.Podhradská.

Termín na konzultáciu o aktuálnych problémoch a pokrokoch dieťaťa, hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení a pri prekonávaní jeho špecifických problémov si rodičia môžu dohodnúť podľa potreby osobne alebo písomne na komendova.zuzana@gmail.com. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.

Ak máte záujem získať viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, rada sa s Vami stretnem osobne v škole alebo môžeme komunikovať prostredníctvom e-mailu.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria