• 1984 - 2019

    •  

      

     Vznik školy: 2. september 1984

      

      

      

     vedenie školy od šk. roka 2016/2017

      

     Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

      

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová - štatutárny zástupca riaditeľa školy


     Zást. riad. pre 1.stupeň.: PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová

      

      

     vedenie školy od  šk.roku  2013/2014

      

      

     Riaditeľka školy: Mgr. Eva Šišková

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová - štatutárny zástupca riaditeľa školy


     Zást. riad. pre 1.stupeň.: PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová

      

      

     šk. r. 2013/2014  -  zrekonštruovaná veľká telocvičňa

      

      

      

      

     vedenie školy od  šk.roku  2011/2012


     Riaditeľka školy: Mgr. Eva Šišková

     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta  Sásiková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová

      

      

      

      

     šk. r. 2011/2012  -  zriadená nová učebňna VT pre žiakov 1. stupňna

                                                                             

                                             -  zrekonštruované priestory stolnotenisovej haly

      

      

     šk. r. 2012/2013   - zrekonštruovaná odborná učebňa  chémie-biológie s interaktívnou tabuľou

                               

                                    -  zrekonštruované priestory stolnotenisovej haly
      

                                    -  rekonštrukcia školskej jedálne

                                         -   výmena drevenýých okien za plastové
                                     

                              

      

      

      

      

     vedenie školy od  šk.roku  2009/2010


     Riaditeľka školy: Mgr. Ľuboslava  Vasilová
     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta  Sásiková
     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Eva  Šišková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

      

      

      

     šk. r. 2009/2010 - zriadená druhá učebňa s interaktívnou tabuľou                      
                                           -  zriadená nová školská cvičná kuchynka  
      šk. r. 2010/2011 -  zriadená učebňna kontinuálneho vzdelávania
                                           -  zrekonštruovaná odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou

      

                                             
                               

      


     vedenie školy   od   šk. roku  1991/1992 


     Riaditeľka školy: Mgr. Soňa  Pušpokyová
     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta  Sásiková
     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Eva  Šišková - štatutárny zástupca riaditeľky školy


     šk. r. 1999/2000 - prihláška a vypracovanie projektu INFOVEK, škola vybraná do Projektu Infovek
     šk. r. 1999/2000 - nová učebňu výpočtovej techniky / 12 PC/
     šk. r. 2000/2001 - vedenie školy zaradilo IKT do vyučovania a záujmovej činnosti 1.-9.ročníka
     šk. r. 2001/2002 - zriadená ďalšia učebňa VT , škola pripojená na pevnú linku Internetu - Projekt Infovek
     šk. r. 2004/2005 - zriadená multimediálna učebňa
     šk. r. 2006/2007 - zriadená ďalšia multimediaálna učebňa s interaktívnou tabuľou
                                   - nová školská knižica  spolufinancovaná projektom "Revitalizácia a elektronizácia šk.
                                     knižníc"
                                   - zriadená špecializovaná učebňa výtvarnej výchovy
     šk. r. 2008/2009 - pripojenie všetkých tried 1. a 2. stupňa na internet


     vedenie školy šk. rok 1984/1985
     Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Veselá
     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Jozefína Vachajová
     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Paulovičová
      

     šk. r. 1988/1989 - otvorené triedy s rozšíreným vyučo vaním cudzích jazykov (nemecký a anglický jazyk) 
     šk. r. 1989/1990 - začalo činnosť školské športové stredisko stolného tenisu