• Vznik školy 2. september 1984

   • 1984 - 1985
    • Vedenie školy od šk. roku 1984/1985

     Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Veselá

     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Jozefína Vachajová

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Paulovičová

     Šk. r. 1988/1989 - otvorené triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (nemecký a anglický jazyk) 

     Šk. r. 1989/1990 - začalo činnosť školské športové stredisko stolného tenisu

   • 1991 - 1992
    • Vedenie školy od šk. roku 1991/1992

     Riaditeľka školy: Mgr. Soňa Pušpokyová

     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta Sásiková

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Eva Šišková - štatutárny zástupca riaditeľky školy

     Šk. r. 1999/2000 - prihláška a vypracovanie projektu INFOVEK, škola vybraná do Projektu Infovek

     Šk. r. 1999/2000 - nová učebňu výpočtovej techniky / 12 PC/

     Šk. r. 2000/2001 - vedenie školy zaradilo IKT do vyučovania a záujmovej činnosti 1.-9.ročníka

     Šk. r. 2001/2002 - zriadená ďalšia učebňa VT , škola pripojená na pevnú linku Internetu - Projekt Infovek

     Šk. r. 2004/2005 - zriadená multimediálna učebňa

     Šk. r. 2006/2007 - zriadená ďalšia multimediaálna učebňa s interaktívnou tabuľou

     - nová školská knižica  spolufinancovaná projektom "Revitalizácia a elektronizácia šk. knižníc"

     - zriadená špecializovaná učebňa výtvarnej výchovy

     Šk. r. 2008/2009 - pripojenie všetkých tried 1. a 2. stupňa na internet

   • 2009 - 2010
    • Vedenie školy od šk. roku 2009/2010

     Riaditeľka školy: Mgr. Ľuboslava Vasilová

     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta Sásiková

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Eva Šišková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

     Šk. r. 2009/2010 - zriadená druhá učebňa s interaktívnou tabuľou

     - zriadená nová školská cvičná kuchynka  

     Šk. r. 2010/2011 - zriadená učebňa kontinuálneho vzdelávania

     - zrekonštruovaná odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou

   • 2011 - 2012
    • Vedenie školy od šk. roku 2011/2012

     Riaditeľka školy: Mgr. Eva Šišková

     Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta Sásiková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová

     Šk. r. 2011/2012  - zriadená nová učebňna VT pre žiakov 1. stupňna

     - zrekonštruované priestory stolnotenisovej haly

     Šk. r. 2012/2013   - zrekonštruovaná odborná učebňa  chémie-biológie s interaktívnou tabuľou

     - zrekonštruované priestory stolnotenisovej haly

     - rekonštrukcia školskej jedálne

     - výmena drevenýých okien za plastové

   • 2013 - 2014
    • Vedenie školy od šk. roku 2013/2014

     Riaditeľka školy: Mgr. Eva Šišková
     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová - štatutárny zástupca riaditeľa školy
     Zást. riad. pre 1.stupeň.: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová

     Šk. r. 2013/2014 - zrekonštruovaná veľká telocvičňa

   • 2016 - 2017
    • Vedenie školy od šk. roku 2016/2017

     Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.
     Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová - štatutárny zástupca riaditeľa školy
     Zást. riad. pre 1.stupeň.: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová