• Kontakty na členov rodičovskej rady

     Predseda  PaedDr.. Lucia Čulenová lucka.culenova@gmail.com
     Tajomník Mgr. Miroslava Antalová mantalova@gmail.com
     Hospodár Hana Horváthová zrpstbiliska@gmail.com

      

     Úhrada príspevku pre Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4

     Rodič do 31. 10  2021 uhradí príspevok pre Združenie rodičov v sume 25 €  prevodným príkazom na účet Združenia rodičov, osobne v banke, poštovou poukážkou alebo v hotovosti triednemu učiteľovi.

     IBAN: SK33 1100 0000 0026 2608 4305

     Variabilný symbol:  20212022 / školský rok /

     Konštantný symbol:  0308

     Informácia pre príjemcu:   priezvisko žiaka a trieda

     Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a triedu Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať !!!!! 

     Ak má v škole dieťa súrodenca (súrodencov) platí sa príspevok iba za jedno dieťa. Túto skutočnosť treba dopísať v informáciách pre príjemcu triedou ďalšieho súrodenca v zátvorke napr. Tbiliský 1.A (3.B, 8.A).