• Školská jedáleň

   • Školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4, 831 06 Bratislava

     

    Kontaktné údaje

    Telefónne číslo:  02/44 88 96 75

    E-mail: reka.rathouska@zstbiliska.sk

    Prihlasovanie a odhlasovanie z obedov nájdete tu

    Jedálny lístok nájdete tu

     

    Príspevok na stravu zahŕňa:

     

    · Príspevok na nákup potravín (stravné):

    ·       žiak 1. stupňa: 1,21 € na deň x 20 stravovacích dní = 24,20 €

    ·       žiak 2. stupňa: 1,30 € na deň x 20 stravovacích dní = 26,- €

     

    · Príspevok na režijné náklady (réžia):

    ·       žiak 1. stupňa: 9,- € mesačne

    ·       žiak 2. stupňa: 9,- € mesačne

    (Réžia 9,- € - je mesačný poplatok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na prípravu jedál v zmysle VZN MČ Bratislava - Rača č. 13/2020)

     

    Úhrada príspevku na stravu:

    · na začiatku školského roka do 10. septembra (1. platba), do 25. septembra (ďalšia platba), potom každý mesiac najneskôr do 25. dňa v mesiaci:

    1. stupeň - 24,20 € + 9,- € = 33,20 €

    - u prváčikov a nových stravníkov vyšších ročníkov je potrebné prvú platbu navýšiť o 10,- €, čo je cena za nový čip (t. j. prvá platba bude vo výške 43,20 €, ďalšie už vo výške 33,20 €),

    !!! NEPLATÍ PRE PRVÁČIKOV, KTORÍ BUDÚ NAVŠTEVOVAŤ GYMNÁZIUM HUBENÉHO.

    2. stupeň - 26,- € + 9,- € = 35,- €

     

    Spôsob úhrady:

    · bankovým prevodom na účet vo VÚB číslo:

    SK72 0200 0000 0016 3562 2254 + do poznámky (doplňujúce údaje) uviesť meno a triedu dieťaťa (povinné)

    alebo

    · vkladom na účet - je potrebné pripočítať manipulačný poplatok + do poznámky (doplňujúce údaje) uviesť meno a triedu dieťaťa (povinné)

     

    ZŠ TBILISKÁ: odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je možné kedykoľvek vopred alebo najneskôr v daný deň ráno do 7:30 hod. na tel. čísle 02/44 88 96 75 alebo e-mailom na: reka.rathouska@zstbiliska.sk

     

    Prváčikovia, ktorí budú navštevovať elokované pracovisko na GYMNÁZIU HUBENÉHO, poprosíme odhlasovať alebo prihlasovať dieťa na stravovanie kedykoľvek vopred alebo najneskôr v daný deň ráno do 7:30 hod. na tel. čísle 0903 77 99 37 (pani vedúca Jarmila Megová) alebo e-mailom na: jedalen.hubba@gmail.com

     

    Ďalšie informácie nájdete na: zstbiliska.edupage.org

    Žiak, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ZŠS) nemá nárok na stravu.

     

    Do Zariadenia školského stravovania je možné prihlásiť dieťa aj počas školského roka u vedúcej školskej jedálne.