• Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností.

    Škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov. Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Bratislava 3.

    Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov sú podľa dohody (kontaktovať emailom alebo telefonicky na sekretariát).

    Pracovná náplň školského špeciálneho pedagóga

    Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to žiaci so zdravotným znevýhodnením : s vývinovými poruchami učenia (VPU), s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), žiaci s rôznym druhom postihnutia, nadaní žiaci a aj žiaci s ohrozeným vývinom. Zároveň ide aj o monitorovanie a zachytenie porúch učenia a správania v ich počiatočnom štádiu, orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiakov. Žiakom so ŠVVP poskytuje individuálnu alebo skupinovú  výchovno-vzdelávaciu starostlivosť formou špeciálno-pedagogických intervencií, ktoré majú charakter reedukácie, korekcie, kompenzácie, terapie alebo rehabilitácie. K dispozícii je i všetkým ostatným žiakom, rodičom a pedagógom, ktorým poskytuje poradensko - konzultačné služby. 

    Okrem toho vedie agendu / písomnú dokumentáciu o integrovaných žiakoch, úzko spolupracuje s pedagógmi školy ( učitelia, vychovávatelia, asistenti ), školskou psychologičkou, zákonnými zástupcami a s odborníkmi zo pedagogicko - psychologických centier. Aktívne sa zúčastňuje zápisu detí do 1. ročníka ZŠ. 

    Pracuje podľa stanoveného rozvrhu hodín v samostatnom kabinete, prípadne priamo v triede, flexibilne zaradí do rozvrhu aj prácu so žiakom podľa aktuálnej situácie v spolupráci s pedagógom. 

    Konzultácie so zákonnými zástupcami sa realizujú po dohovore mailom. 

    Školské špeciálne pedagogičky pre žiakov 1. - 9. ročníka

    Mgr. Zuzana Komendová

    kontakt: zuzana.komendova@zstbiliska.sk

    Mgr. Karolína Lapošová

    kontakt: karolina.laposova@zstbiliska.sk

    Školská psychologička pre žiakov, učiteľov a rodičov

    Mgr. Eva Šuleková

    kontakt: eva.sulekova@zstbiliska.sk

    Pracovná náplň pedagogického asistenta (asistenta učiteľa) 

    Pedagogický asistent pomáha učiteľom a vychovávateľom s výchovou a vzdelávaním predovšetkým žiakov so zdravotným znevýhodnením :s vývinovými poruchami učenia (VPU), s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), s rôznym druhom postihnutia, s nadaním aj s ohrozeným vývinom.

    Podľa pokynov vyučujúceho pomáha v plnení úloh integrovaným, resp. všetkým  žiakom v rámci vyučovacej hodiny alebo mimo nej, uľahčuje žiakom adaptáciu, pomáha im pri riešení náročných úloh alebo pri zložitejších formách vyučovania (skupinová práca). Zároveň žiakov učí pracovať s kompenzačnými pomôckami, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia žiaka. Spravidla pracuje priamo v trieda alebo  individuálne v kabinete / učebni. 

    Spolupracuje s pedagógmi školy, so školskými špeciálnymi pedagógmi, školským psychológom a zákonnými zástupcami, konzultuje s nimi otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním, s prekonávaním bariér a nastavení optimálnych podmienok pre rozvoj žiaka. Zastupuje v prípade nevyhnutnosti dočasne neprítomného pedagogického zamestnanca alebo vyučujúceho, ktorý musí z vážnych dôvodov opustiť triedu.

    Asistenti učiteľa pôsobiaci v škole

    Mgr. Janka Belková PhD.

    PaedDr. Anna Holováčová

    Mgr. Ivan Chylák, PhD

    Bc. Anna Juráňová

    Bc. Monika Klinková

    Mgr. Adriana Pajdlhauserová

    Mgr. Miroslava Rajecová

    Bc. Martina Sedliaková

    Mgr. Monika Žitná

    Externé odkazy

  • Dokumenty

  • Partneri