•  

    Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností.

    Škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov. Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Bratislava 3.

    Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov sú podľa dohody (kontaktovať emailom alebo telefonicky na sekretariát).

    Pracovná náplň školského špeciálneho pedagóga

    Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to žiaci so zdravotným znevýhodnením : s vývinovými poruchami učenia (VPU), s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), žiaci s rôznym druhom postihnutia, nadaní žiaci a aj žiaci s ohrozeným vývinom. Zároveň ide aj o monitorovanie a zachytenie porúch učenia a správania v ich počiatočnom štádiu, orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiakov. Žiakom so ŠVVP poskytuje individuálnu alebo skupinovú  výchovno-vzdelávaciu starostlivosť formou špeciálno-pedagogických intervencií, ktoré majú charakter reedukácie, korekcie, kompenzácie, terapie alebo rehabilitácie. K dispozícii je i všetkým ostatným žiakom, rodičom a pedagógom, ktorým poskytuje poradensko - konzultačné služby. 

    Okrem toho vedie agendu / písomnú dokumentáciu o integrovaných žiakoch, úzko spolupracuje s pedagógmi školy ( učitelia, vychovávatelia, asistenti ), školskou psychologičkou, zákonnými zástupcami a s odborníkmi zo pedagogicko - psychologických centier. Aktívne sa zúčastňuje zápisu detí do 1. ročníka ZŠ. 

    Pracuje podľa stanoveného rozvrhu hodín v samostatnom kabinete, prípadne priamo v triede, flexibilne zaradí do rozvrhu aj prácu so žiakom podľa aktuálnej situácie v spolupráci s pedagógom. 

    Konzultácie so zákonnými zástupcami sa realizujú po dohovore mailom. 

    Školské špeciálne pedagogičky pre žiakov 1. - 9. ročníka

    Mgr. Zuzana Komendová

    kontakt: zuzana.komendova@zstbiliska.sk

    Mgr. Karolína Lapošová

    kontakt: karolina.laposova@zstbiliska.sk

    Mgr. Adriana Pajdlhauserová 

    kontakt: adriana.pajdlhauserova@zstbiliska.sk

    Mgr. Miroslava Rajecová

    kontakt: miroslava.rajecova@zstbiliska.sk 

    Školská psychologička pre žiakov, učiteľov a rodičov

    Mgr. Eva Šuleková

    kontakt: eva.sulekova@zstbiliska.sk

    Pracovná náplň pedagogického asistenta (asistenta učiteľa) 

    Pedagogický asistent pomáha učiteľom a vychovávateľom s výchovou a vzdelávaním predovšetkým žiakov so zdravotným znevýhodnením :s vývinovými poruchami učenia (VPU), s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), s rôznym druhom postihnutia, s nadaním aj s ohrozeným vývinom.

    Podľa pokynov vyučujúceho pomáha v plnení úloh integrovaným, resp. všetkým  žiakom v rámci vyučovacej hodiny alebo mimo nej, uľahčuje žiakom adaptáciu, pomáha im pri riešení náročných úloh alebo pri zložitejších formách vyučovania (skupinová práca). Zároveň žiakov učí pracovať s kompenzačnými pomôckami, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia žiaka. Spravidla pracuje priamo v trieda alebo  individuálne v kabinete / učebni. 

    Spolupracuje s pedagógmi školy, so školskými špeciálnymi pedagógmi, školským psychológom a zákonnými zástupcami, konzultuje s nimi otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním, s prekonávaním bariér a nastavení optimálnych podmienok pre rozvoj žiaka. Zastupuje v prípade nevyhnutnosti dočasne neprítomného pedagogického zamestnanca alebo vyučujúceho, ktorý musí z vážnych dôvodov opustiť triedu.

    Asistenti učiteľa pôsobiaci v škole

    PaedDr. Anna Holováčová

    Bc. Anna Juráňová

    Bc. Monika Klinková

    Bc. Martina Sedliaková

    Mgr. Viera Krajčovičová 

    Hana Komendová 

    Anna Nováková

    Externé odkazy

  • Dokumenty

  • Partneri