• Úhrada poplatku


    • Úhrada príspevku za ŠKD

     Výška poplatku za školský klub detí je 23,40 eur mesačne.

     Upozorňujeme Vás, že v prípade úhrady poplatku v banke v hotovosti, vkladom na náš účet je poplatok 3.- eurá.

     Poplatok rodič uhrádza na každý mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca prevodným príkazom na príjmový účet školy.

     Číslo príjmového účtu vo VÚB:  1635571653

     IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653

     Kód banky:  0200

     Variabilný symbol:  09501

     Konštantný symbol:  0308

     Poznámka/doplňujúce údaje:   priezvisko žiaka/trieda

     !!!  Upozornenie !!!

     Pokiaľ do poznámky/doplňujúcich údajov pre prijímateľa neuvediete meno a triedu Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.