• Pokyny platné pre zákonných zástupcov a uchádzačov z 5. ročníka

     Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov

     sa koná prezenčne   od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

     1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

     2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

     Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu (talentovky) sa uskutoční  17. júna 2020.

     Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu- ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ).

     Konkrétne viď. web danej SŠ.

     Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí  žiaka na základe

     výsledkov prijímacieho konania.

      

     Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle

     strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

      

     Riaditeľ strednej školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,

     odoslaním naskenovaného tlačiva, prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      

     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy.

     Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

     Vzor tlačiva  je uvedený v prílohe č. 1.

      

     Riaditeľ strednej školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných

     miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      

     Riaditeľ strednej školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí

     nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania,

     ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      

     Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú

     k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

      

      Príloha č.1 Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na SŠ  16193(1).docx