• Krúžková činnosť

    •                                         Zoznam krúžkov v šk. roku 2018/2019

                                      Ak sa žiak prihlásil na krúžok, je  poviiný sa pravidelne zúčatňovať na jeho činnosti.
                                      Ak sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na krúžku, rodič ho písomne ospravedlní.
                                           Na vzdelávací poukaz môže  žiak absolvovať 60 hodín záujmovej činnosti 
                                                                                          jedného  krúžku.