• Projekt COMENIUS

    • PROJEKT  COMENIUS     


               

      

      


     Naša škola sa  už tretí-krát úspešne zapojila do Programu  celoživotného  vzdelávania , do Podprogramu COMENIUS - školské partnerstvá.

     Názov projektu je „Piece of a Whole“, čo možno preložiť ako „Časť celku“.

     Na projekte bude spolupracovať so 6  krajinami (Turecko, Estónsko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko) počas dvoch rokov.

     Čo je program COMENIUS ?

     Rozhodnutím Európskeho parlamentu  sa ustanovil akčný program, ktorý sa bude realizovať  pod názvom "Program celoživotného vzdelávania". Všeobecným cieľom programu  je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti. Štruktúru programu tvoria štyri sektorové podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig).
     Tento program je určený pre žiakov, študentov,  učiteľov  a ostatných pracovníkov zapojených do celoživotného vzdelávania.

     Comenius je podprogram  PROGRAMU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA.
     Je venovaný jednotlivcom (žiakom, študentom, pedagógom) a  inšitúciám (školám).

     Čo sú školské partnerstvá?

     Školské partnerstvá sú akcie programu Comenius. Ich cieľom   je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

     Čo je zámerom programu COMENIUS?

     Zámerom projektu  je viesť deti k vzájomnej spolupráci, zvyšovať sebavedomie, empatiu u všetkých žiakov s rôznymi úrovňami učenia, rozvíjať  rešpekt k rozdielom medzi  rovesníkmi a tiež k ľuďom z rôznych krajín, viesť deti k rešpektovaniu rozmanitosti a odlišnosti.

     Zámer projektu bude realizovaný prostredníctvom rôznorodých aktivít.

     Týmito aktivitami budú:

     • zber odpadového materiálu
     • tanec, zbor, spev
     • nácvik divadelného predstavenia (klasickej ľudovej rozprávky)
     • ľudová hra
     • výroba bábiky s ľudovým krojom
     • pestovanie rastlín a výmena semien
     • varenie a výmena receptov

      

     Všetky tieto aktivity budú žiaci zdieľať prostredníctvom vybraných sociálnych sietí (facebook-ová skupina , e-mailová skupina, Dropbox), fotografií, videokonferencií, mesačných správ ale aj mobilít, ktorých sa zúčastní niekoľko učiteľov i detí. Predmetom zdieľania budú výsledky aktivít (výsledné produkty, nahrávky, diela), skúsenosti, ale aj informácie o zvykoch, tradíciách, histórii jednotlivých zúčastnených krajín.

     Projekt bude prebiehať dva roky. Komunikačným jazykom bude anglický jazyk.
     Cieľom je zvýšiť komunikačné schopnosti detí v cudzom jazyku budovať povedomie európskeho občana.