• Výstava M.R.Štefánik

     • Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „ Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) “. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 9. januára 2018 za prítomnosti správcu nadácie Ing. Pavla Šestáka, člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD, zástupkyň školy, žiakov 9. ročníka a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 16 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti: Prvá svetová vojna, zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí 1. svetovej vojny, vedenie zahraničného odboja, druhy našich légií a ich miesto pôsobenia, významní Slováci v československých légiách, pôsobenie Slovákov v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť, významné dokumenty o budúcom československom štáte, 28. október – vznik Československej republiky, zápas o suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna na Slovensku, osudy legionárov v Rusku, prvý slobodný spoločný demokratický štát Slovákov a Čechov, vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Dva posledné panely sa venujú vedúcej osobnosti moderných slovenských dejín generálovi PhDr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho podielu v boji Slovákov a Čechov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom  cieľ a obsah výstavy a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na záver Ing. P. Šesták venoval škole publikácie o M. R. Štefánikovi a DVD, ktoré využijú učitelia na hodinách dejepisu, občianskej náuky a vlastivedy. Výstava oživila, doplnila i rozšírila vyučovací proces na  1. i 2. stupni počas vyučovania. Upevnila v žiakoch  hrdosť k odkazu našich predkov, ktorí vybojovali spoločný štát za cenu veľkých obetí a strádania i úctu k všeľudským hodnotám  a  humanizmu. Výstava dopĺňala interiér školy do konca januára, kedy si ju mohli prezrieť žiaci školy  cez prestávky, rodičia žiakov i návštevníci školy.

       

    • Matematická súťaž Pytagoriáda školské kolo
     • Matematická súťaž Pytagoriáda školské kolo

     • V dňoch 13. - 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažili žiaci 3. až 8. ročníka. Všetci súťažiaci mali vyriešiť 15 úloh v časovom limite do 60 minút.  Víťaz v jednotlivých kategóriách bude našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

       Úspešní riešitelia:

      P4

      Eliška Žitná           22 bodov

      Matej Mindek        21 bodov

      Peter  Mášek           21 bodov

      Patrik Volár           20 bodov

       Nina Andacká      19 bodov

      Oliver Štiglic         19 bodov

      Lukáš Kalata         18 bodov

      Hana Kotúčová      14 bodov

      P5

      Matej Horváth       22 bodov

      P8

      Matej Kotúč

     • Obraz zo „štupľov“

     • Žiaci IV.B od začiatku školského roka zbierali umelohmotné uzávery z PET fliaš. 20.12. sa v triede usadili, rozdelili ich podľa farieb a vytvorili pod vedením pani učiteľky Psotovej nádherný obraz, ktorý vystavili vo vestibule školy.  Našej planéte tak dali krásny vianočný darček tým, že z odpadu vytvorili niečo krásne, nové. Obraz bude školu zdobiť veľa rokov.

     • ŠK DO

     • Vo štvrtok  14. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 10. ročník DO v školskom roku 2017/18 vybrala tému pre  kategórie F a E  Staroveké Gréckopre kategórie D a C Diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami.

      Súťažilo 22 žiakov a tu je umiestnenie  najlepších:

      Kategória F – žiaci 6. ročníka ZŠ

      1. miesto Eduard Sedláček  6.A

      2. miesto Kristián Hrúz  6.B

      Kategória E žiaci 7. ročníka ZŠ

      1. miesto Martina Henigerová 7. A

      2. miesto Laura Papánová 7.A

      3. miesto Stella Hudecová 7.A

      Kategória D žiaci 8. ročníka

      1. miesto Michaela Bačová  8.A

      2. miesto Zuzana Dzielavová  8.B

      3. miesto Maroš Ďurďovič  8.A

      Kategória C žiaci 9. ročníka

      1. miesto Martin Šantavý 9.B

      2. miesto Patrik Homola 9 B

      3. miesto Bruno Kormanovič  9.B

      Umiestneným blahoželáme!

      Prví dvaja úspešní riešitelia v každej kategórií postupujú do okresného kola.

     • Školské vianočné trhy

     • V dňoch 11.12. až 13.12. 2017 sa u nás v škole opäť konali Školské vianočné trhy. Pripravili ich naši žiaci, predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia, pozornosti alebo narušenou komunikačnou schopnosťou počas individuálnych reedukačných cvičení pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky. Ponuka výrobkov bola naozaj bohatá : vianočné pohľadnice, látkové tašky, svietniky, sviečky, rámiky, zdobené kamienky, zrkadlá, lízankoví anjeli, vešiaky, snehuliaci, mydielka, ikebany a rôzne drobné dekoračné predmety. Tešili sme sa z veľkého záujmu a takmer všetko sme predali ! Peniaze budú použité na nákup kompenzačných a didaktických pomôcok, aby učenie išlo ľahšie a s radosťou. Ďakujeme všetkým kupujúcim, predávajúcim a vyrábajúcim !

      Mgr. Zuzana Komendová, školská špeciálna pedagogička