• Vianočná akadémia

     • Vážení rodičia,

      učitelia a žiaci Základnej školy na Tbiliskej

      Vás srdečne pozývajú na

      Vianočnú akadémiu

      19. decembra 2018 o 18:00

     • Mikuláš

     • 6. decembra k nám prišiel Mikuláš. Ráno vítal deti i pedagógov pri vchode do školy, cez deň chodil aj s pomocníkmi anjelmi a čertíkmi po triedach. Veríme, že všetky deti celý rok poslúchali, a tak si každé z nich zaslúžilo sladkú odmenu.

     • Projektový deň 30.11.2018 100. výročie vzniku ČSR

     • Žiaci 9. A (Klaudia, Lucia, Laura, Barbora, Maroš, Erik, Ľubo, Marek, Peter) si pod vedením p. uč. dejepisu pripravili projektový deň k 100. výročiu vzniku Československa a vysvetlili, prečo sme mali na Slovensku mimoriadny štátny sviatok 30. októbra. Využili formu rovesníckeho vyučovania. Pripravili si prezentáciu, kde vysvetlili procesy, ktoré viedli k vzniku spoločného česko-slovenského štátu sa začali sa oveľa skôr pred rokom 1918. Slováci a Česi v niekoľkých dokumentoch prijali myšlienku spoločného štátu, medzi nimi Clevelandská dohoda z roku 1915, Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarácia z roku 1918. Počas tohto obdobia vznikla tiež Československá národná rada v Paríži, Národný výbor česko-slovenský v Prahe a napokon aj Slovenská národná rada v Turčianskom sv. Martine. Spomenuli osobnosti, ktoré mali hlavnú zásluhu na vzniku ČSR – M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a E. Beneša. Po prijatí podmienok bezpodmienečnej kapitulácie  rakúsko-uhorskou vládou, český ľud vystúpil a žiadal ustanovenie samostatného Česko-Slovenska. Národný výbor česko-slovenský dňa 28. októbra 1918 prevzal moc a na Václavskom námestí v Prahe vyhlásil Československú republiku. Martinskí účastníci zhromaždenia o tom však nevedeli, keďže masmédia pred sto rokmi neboli na takej úrovni ako dnes, a na svojom zhromaždení dňa 30. októbra 1918 v Martine oficiálne ustanovili 20-člennú Slovenskú národnú radu a dôležitým bodom rokovania bolo prijatie Deklarácie slovenského národa, známej ako Martinská deklarácia, ktorá bola nielen manifestačným, ale aj legálnym prihlásením sa slovenského národa k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Žiaci nakreslili mapu ČSR a vysvetlili, za akých okolností vznikali hranice ČSR a s kým ČSR v tej dobe susedilo. Oboznámili žiakov nižších ročníkov aj so štátnymi symbolmi ČSR a ich vývojom: hymnou, štátnym znakom, vlajkou. Formou kvízu si overili pozornosť divákov a odmeňovali správne odpovede sladkosťou

     • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

     • Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 30.11.2018. Pri vstupe do budovy školy žiaci Školského parlamentu pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Deviataci pripravili poučné prezentácie pre žiakov druhého stupňa.

     • Duálne vzdelávanie

     • Duálne vzdelávanie 22. 11. 2018 žiaci deviateho ročníka a 8. A absolvovali besedu o duálnom vzdelávaní. Pracovníci škôl im vysvetlili výhody duálneho vzdelávania oproti tradičnému vyučovaniu na škole. Duálne vzdelávanie môžu študovať len na strednej odbornej škole. Štúdium prebieha kombinovanou formou, kedy študent absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Strieda teda jeden týždeň vyučovanie a jeden týždeň prax. Študenti získajú praktické návyky, oboznámia so systémom práce, s modernými technológiami, materiálmi priamo u zamestnávateľa a možnosťou ponuky práce po úspešnom ukončení štúdia. Hlavným cieľom "duálu" je prepojenie SŠ (teórie) a zamestnávateľov (praxe). Model je postavený na partnerstve medzi školou-žiakom-zamestnávateľom. Predstavili sa konkrétni zamestnávatelia Kaufland, DM Drogerie Markt, Volskwagen, ŽSR a tí predstavili žiakom aj ďalšie benefity, ktoré majú možnosť získať počas  štúdia ( možnosť zárobku už na strednej škole, stravovanie, cestovné a ďalšie benefity od zamestnávateľa, možnosť podnikové štipendia, zahraničné stáže, školenia, kurzy ).