Novinky

     • Usmernenie k poplatkom za ŠKD a stravovanie v ŠJ

     • Vážení rodičia.

      Na základe Usmernenia č. 2/2020, ktoré nám bolo doručené zo Školského úradu MČ Rača Vám oznamujem, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí a príspevok na prípravu a výrobu jedla a režijných nákladov, ktoré ste uhradili za mesiac marec bude zohľadnený po opätovnom obnovení prevádzky základnej školy.

                    Úhrada týchto poplatkov (ŠKD a stravovanie v ŠJ) od 1. 4. bude predmetom zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Rača. O výsledkoch vás budeme včas informovať.

                    Vedenie školy

     • Aktuálne informácie k prerušeniu vyučovania

      • Vyučovanie v našej škole je prerušené do odvolania. O začatí vyučovania sa včas dozviete z médií a budeme vás informovať aj na našej webovej stránke a prostredníctvom triednych učiteľov.
      • Testovanie T9 je v tomto školskom roku zrušené.
      • Prihlášky na stredné školy sa budú odovzdávať k 15. 5. a nebude potrebné lekárske odporúčanie. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať do dvoch týždňov od začiatku vyučovania. Všetky informácie včas dostanete.
      • Zápis do školy bude v termíne od 15. 4. do 30. 4. bez prítomnosti detí. O organizácii zápisu  vás budeme včas informovať na našich webových stránkach.

      Vedenie školy

     • Možnosť pomoci rodičom zvládnuť náročné "domáce" vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      v tejto náročnej situácii vám ponúkame možnosť individuálnej konzultačnej a poradenskej pomoci. Naše školské špeciálne pedagogičky sú pripravené spolu s vami riešiť otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ) a zvládaním iných náročných situácií, ktoré možno doma s deťmi zažívate.

       V prípade záujmu ich môžete kontaktovať cez www.bezkriedy.sk alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

       

      E-mailové kontakty:

      školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová  zuzana.komendova@zstbiliska.sk

      školská špeciálna pedagogička Mgr. Karolína Lapošová karolina.laposova@zstbiliska.sk

       

      Ďakujeme za spoluprácu

       

      pomoc VÚDPaP - ako psychicky zvládať túto mimoriadnu záťažovú situáciu ? https://www.minedu.sk/ako-psychicky-zvladat-tuto-mimoriadne-zatazovu-situaciu-poradia-odbornici-na-linke-podpory-vudpap-u/

     • OZNAM PRE BUDÚCICH STREDOŠKOLÁKOV

     • Podľa informácií pani ministerky školstva zatiaľ na podanie prihláška na stredné školy a osemročné gymnáziá platí pôvodný termín do 10. apríla 2020.

      Hneď pri nástupe do školy (30. 03. 2020) deviataci, ktorí chcú ešte zmeniť školy na prihláške, prinesú na rodičom podpísanom papieri názvy škôl a odborov s dátumami prijímacích skúšok (11. 05. 2020 a 14. 05. 2020) a odovzdajú to pani výchovnej poradkyni ŠTEFANIOVEJ:

      - na druhý, tretí deň žiaci dostanú vypísané prihlášky na podpis rodičovi a pôjdu s nimi k lekárovi;

      - do 08. 04. 2020 prinesú späť do školy s poplatkom 1,50 € na každú prihlášku;

      - ak bude dieťa chýbať, prosíme rodičov o spoluprácu = teda priniesť tlačivá prihlášok;

      - rodičia žiakov 5. ročníka, ktorí ešte chcú vyplniť prihlášku na osemročné gymnázia sa mi ozvú na mail a v priebehu týždňa od 30.3. do 3.4. 2020 vypíšeme prihlášku.

       

      V prípade, že sa postup z dôvodu nových informácií z ministerstva školstva zmení, budeme vás obratom informovať prostredníctvom našej webovej stránky, alebo mailom, či telefonicky.

     • Budúci prváci

     • Vážení rodičia našich budúcich prvákov. Aj napriek súčasnej situácii sa na Vaše deti veľmi tešíme. V súvislosti s blížiacim sa zápisom do prvej triedy sa snažíme nájsť čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie. Úzko spolupracujeme so školským úradom našej mestskej časti a sledujeme aj pokyny Ministerstva školstva.  Termín aj jeho formu vám včas oznámime na web stránke školy.  V prípade potreby môžete mailom kontaktovať pani zástupkyňu - ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk. Prajeme vám veľa síl na zvládnutie súčasnej situácie a pevné zdravie.

     • Dôležité

     • Vážení rodičia.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali našu stránku, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie. Odporúčame Vám, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí a obmedzil sa ich kontakt so spolužiakmi a rovesníkmi. Je dôležité, aby sa obmedzil ich pohyb po Bratislave, nenavštevovali obchodné centrá a hromadné podujatia.

       

      Venujte, prosím, pozornosť dvom požiadavkám: - Zašlite, prosím, na adresu – vedenie@zstbiliska.sk informáciu o tom, že sa Vaše dieťa počas jarných prázdnin a neskôr zdržiavalo v Taliansku, prípadne inej rizikovej oblasti.

      - V prípade, že by sa u Vášho dieťaťa, Vás, alebo u niekoho, koho poznáte potvrdilo ochorenie COVID-19, informujte o tom, čo najskôr vedenie školy: vedenie@zstbiliska.sk a vedenie MČ Rača: prednosta@raca.sk.

      Ďakujeme veľmi pekne.

      Zuzana Hirschnerová

     • Oznámenie o prerušení vyučovania

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že od zajtra 10. 3. 2020 do pondelka 16.  3. 2020 bude z dôvodu prevencie pred šírením respiračných ochorení prerušené vyučovanie. Predpokladaný nástup do školy je v utorok 17. 3. 2020. Deti sú zo školských obedov na celé obdobie automaticky odhlásené. Sledujte, prosím, našu webovú stránku, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie. Postup pri dávke na ošetrovné v prípade podozrenia na ochorenie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na stránke BSK https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/ .

       

       

      Vedenie školy

     • Oznámenie o bezpečnostných opatreniach

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšených bezpečnostných opatrení od zajtra - 9.3.2020 sa nemôže vyučovania zúčastniť žiadne dieťa s príznakmi respiračného ochorenia. V prípade vymeškania vyučovania bude triedny učiteľ akceptovať ospravedlnenie zákonného zástupcu.

      Za porozumenie ďakujeme.

      Vedenie školy.

     • Exkurzia: Schaubmarov mlyn

     • Dňa  27.2.2020 a 28.2.2020 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili exkurzie Schaubmarov mlyn v Pezinku, kde skúmali základné prírodné sily ako zem, voda, oheň, slnko, vzduch a ich premeny v čase. Ako sa mení voda na ľad, slnko na tieň či vzduch na vietor? Ako môže umenie zobrazovať nezachytiteľné javy a ako ich premeny pozorujeme v prírode my? To všetko sme mali možnosť skúmať spoločne s tromi lektormi.  

      Cieľom programu bolo pomenovanie základných prírodných javov, lepšie porozumenie prírodnému kolobehu a možnostiam zhmotnenia týchto javov. 

     • Kurz Bubnovania a Rytmiky v triede

     • Koncom januára 2020 prebehla na našej škole „BUBNOVAČKA“ . Zúčastnila sa väčšina tried  1. stupňa. Hudobníci z „Rytmiky“ doniesli množstvo bubnov a perkusií. Deti okrem zábavy zažili spoločný zážitok z tvorenia hudby.  Deti počas týždňa zisťovali ako funguje orchester a učili sa tímovo spolupracovať a komunikovať.