Novinky

     • OTVORENIE ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      sme radi, že od pondelka 1. 6. otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. O organizácii vyučovania, vydávania obedov, činnosti školského klubu detí a odchodu detí z ŠKD Vás budú informovať triedni učitelia a vychovávatelia.

      Žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, sa budú vzdelávať dištančne alebo online hodinami s učiteľom.

      Tešíme sa na Vás.

       

       

       

      Vedenie školy

       

      31.5.2020

       

       

     • Prijímacie konanie

     • do prvého ročníka štvorročných,

      do prvého ročníka päťročných vzdelávacích programov

      a prijímacie konanie do učebných odborov

      sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy zverejnili riaditelia strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 7. mája 2020.

      Prijímacie konanie

      do prvého ročníka osemročného gymnáziá

      sa bude konať od 15. júna 2020 do 30. júna 2020

      Kritéria na osemročné štúdium budú zverejnené neskôr na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.

       

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole i na osemročné gymnázium.

       

      Podrobnejšie informácie viď. VÝCHOVNÝ PORADCA

       

      15.5.2020