Novinky

     • Rodičovské kontá do EduPage

     • Vážení rodičia, tento rok spúšťame nový informačný systém pre školy - EduPage. Rodičom sme dnes (31. 8. 2021) rozposlali prístupové kontá. V prípade, že sa tak nestalo, v priebehu septembra kontaktujte triednych učiteľov. Znamená to, že nemáme správne nastavené Vaše emailové adresy. Postupne budeme dopĺňať chýbajúce informácie.  Pomôžu nám Vaše pripomienky, postrehy, čo všetko je ešte potrebné doplniť. Prosíme Vás o trpezlivosť, aj my učitelia sa budeme musieť s novým systémom práce postupne oboznamovať. Veríme, že nám pomôže pri vzájomnej komunikácii a prehľadnejšom a dostupnejšom sprostredkovávaní informácií. Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

     • Dotácie na stravu na nový školský rok 2021/2022

     • S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.


      V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 9.8.2021 na Miestny úrad Bratislava - Rača (v mestskej časti Bratislava - Vajnory na Miestny úrad Bratislava - Vajnory).


      Ide o nasledovné potvrdenia:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva ÚPSVaR),
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva ÚPSVaR),
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (predkladá zákonný zástupca dieťaťa).


      Ďalšie informácie nájdete v priložených prílohách:

      Dotacia_na_stravu_-_cestne_vyhlasenie_ZZ_dietata.docx

      Dotacia_na_stravu_-_info_pre_ziadatelov_o_dotaciu.docx​​​​​​​      https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173