• KK Šaliansky Maťko

     • 20. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 21 účastníkov  z 21 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá.

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Filip Kožuch  zo ZŠ J. Dérera – Malacky, 2. kategória: Dominika Brennerová zo ZŠ J. Dérera – Malacky, 3. kategória: Kocián Viktor Rastislav zo ZŠ Hubeného – BA 3 .  Srdečne im blahoželáme.

      Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu. Ďakujeme p. starostovi Pilinskému, Miestnému odboru Matice slovenskej za sponzorské dary. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

     • Exkurzia Modra

     • Dňa 13.,14.,15.02.2018 žiaci 3. a 4. ročníkov absolvovali exkurziu v múzeu v Modre, zameranú na spoznávanie života a diela pána Ľudovíta Štúra. Prezentácia bola poučná a žiakov veľmi zaujala.

      Po múzeu žiaci navštívili keramickú výrobňu v Pezinku – Majoliku R, kde sa oboznámili s remeslom hrnčiarstva a tradičnou výrobou Majoliky na Slovensku.

     • OK Dejepisnej olympiády

     • 15. februára  2018 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Súkromnom gymnáziu Česká. Našu školu úspešne reprezentovali 6 žiaci v 4 kategóriách a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

      kategória F - 2. miesto Edo Sedláček zo 6.A

      kategória E - 4. miesto Martina Henigerová zo 7.A

      kategória D - 2. miesto Zuzana Dzielavová z 8.B

      kategória C - 1. miesto Martin Šantavý z 9.B

      Žiaci Z. Dzielavová a M. Šantavý postupujú do krajského kola.

      Všetkým blahoželáme!

       

     • AISEC

     • V týždni od 5. – 9. februára mali naši žiaci druhého stupňa opäť možnosť spoznať krajiny mladých študentov zo zahraničia, ktorí v rámci organizácie AIESEC navštívili aj Slovensko. Durval z Brazílie, Yean z Južnej Kórey – dejiska zimných olympijských hier, Chita z Indonézie a Saša z Ukrajiny rozdávali úsmevy, porozprávali o krásach svojich krajín, zvykoch, či jedálničku. Opäť sme sa utvrdili v tom, že ovládať anglický jazyk je priam nevyhnutnosť.

      Ďakujeme

     • Stavanie snehuliakov

     • Dňa 23. januára 2018 sa na školskom dvore uskutočnila súťaž v stavaní snehuliakov. Žiaci ŠKD súťažili v dvoch kategóriách.

      V kategórií najoriginálnejší snehuliak zvíťazilo IV. oddelenie (trieda I.D).

      V kategórií najvyšší snehuliak zvíťazilo X. oddelenie (triedy 3.A + 3.B) s výškou 251 cm.

      Všetci zúčastnení žiaci dostali pochvalu a boli odmenení.

     • Všetkovedko - celoslovenská súťaž

     • Ktoré zvieratko má pazúriky? Koľko pracovných dní má týždeň? Aké výrobky sú z ovčieho mlieka? S ktorými štátmi susedí Slovensko? Ktoré sú vegetariánske jedlá? ...

      Takéto a mnohé ďalšie otázky riešili žiaci už v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Na našej škole súťažilo 28 žiakov 2. – 5. ročníka. Otázky boli podľa náročnosti v jednotlivých ročníkoch zo všetkých oblastí, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda( prvouka), slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova. Každý súťažiaci dostal  diplom a sladkú odmenu. Kto sa zaradil medzi 30% najúspešnejších získal  diplom s titulom Všetkovedko a darček, ostatní žiaci diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Žiaci získali všeobecný prehľad, zopakovali si prácu s testom, čítanie s porozumením, kritické myslenie, chuť súťažiť, radosť z výhry.

      Súťaž sa konala koncom novembra a konečne k nám došli aj výsledky. Hrdý titul Všetkovedka si z tohtoročnej súťaže vybojovali:

      Bobošík 2.B, Scherhauferová 3.C, Ďurďovič 3.C, Žitná 4.A, Vojtech 4.A, Štiftová 4.C, Komenda 5.B, Iskrová 5.B, Florišová 5.B

      Titul Všetkovedko školy získala Eliška Žitná a Maxim Vojtech z triedy 4.A.

      Gratulujeme a na súťaž sa tešíme opäť o rok.

     • Bábkové divadlo

     • Dňa 18.1. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Snehová kráľovná. „Je to príbeh o priateľstve a láske, ktoré si zmerajú sily s bezcitnosťou a chladom. Dievčatko Gerda prichádza o svojho najlepšieho priateľa Kaya. Jeho srdca sa totiž zmocní Snehová kráľovná a odvedie ho do svojho ľadového paláca. Gerda sa vydáva na strastiplnú cestu svetom a netuší, či jej priateľ vôbec žije. Jej púť je plná nebezpečenstva a nástrah. Vďaka dobrým ľuďom a zvieratkám nachádza tie správne stopy a jej pátranie po stratenom priateľovi sa stáva znesiteľným. Tú najťažšiu úlohu však musí zvládnuť sama. Dostane sa až za polárny kruh, zvíťazí nad mocnou Snehovou kráľovnou a jej láska rozohreje ľadové srdce Kaya. „

      Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

     • Výstava M.R.Štefánik

     • Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „ Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) “. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 9. januára 2018 za prítomnosti správcu nadácie Ing. Pavla Šestáka, člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD, zástupkyň školy, žiakov 9. ročníka a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 16 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti: Prvá svetová vojna, zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí 1. svetovej vojny, vedenie zahraničného odboja, druhy našich légií a ich miesto pôsobenia, významní Slováci v československých légiách, pôsobenie Slovákov v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť, významné dokumenty o budúcom československom štáte, 28. október – vznik Československej republiky, zápas o suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna na Slovensku, osudy legionárov v Rusku, prvý slobodný spoločný demokratický štát Slovákov a Čechov, vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Dva posledné panely sa venujú vedúcej osobnosti moderných slovenských dejín generálovi PhDr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho podielu v boji Slovákov a Čechov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom  cieľ a obsah výstavy a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na záver Ing. P. Šesták venoval škole publikácie o M. R. Štefánikovi a DVD, ktoré využijú učitelia na hodinách dejepisu, občianskej náuky a vlastivedy. Výstava oživila, doplnila i rozšírila vyučovací proces na  1. i 2. stupni počas vyučovania. Upevnila v žiakoch  hrdosť k odkazu našich predkov, ktorí vybojovali spoločný štát za cenu veľkých obetí a strádania i úctu k všeľudským hodnotám  a  humanizmu. Výstava dopĺňala interiér školy do konca januára, kedy si ju mohli prezrieť žiaci školy  cez prestávky, rodičia žiakov i návštevníci školy.

       

    • Matematická súťaž Pytagoriáda školské kolo
     • Matematická súťaž Pytagoriáda školské kolo

     • V dňoch 13. - 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažili žiaci 3. až 8. ročníka. Všetci súťažiaci mali vyriešiť 15 úloh v časovom limite do 60 minút.  Víťaz v jednotlivých kategóriách bude našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

       Úspešní riešitelia:

      P4

      Eliška Žitná           22 bodov

      Matej Mindek        21 bodov

      Peter  Mášek           21 bodov

      Patrik Volár           20 bodov

       Nina Andacká      19 bodov

      Oliver Štiglic         19 bodov

      Lukáš Kalata         18 bodov

      Hana Kotúčová      14 bodov

      P5

      Matej Horváth       22 bodov

      P8

      Matej Kotúč

     • Obraz zo „štupľov“

     • Žiaci IV.B od začiatku školského roka zbierali umelohmotné uzávery z PET fliaš. 20.12. sa v triede usadili, rozdelili ich podľa farieb a vytvorili pod vedením pani učiteľky Psotovej nádherný obraz, ktorý vystavili vo vestibule školy.  Našej planéte tak dali krásny vianočný darček tým, že z odpadu vytvorili niečo krásne, nové. Obraz bude školu zdobiť veľa rokov.

     • ŠK DO

     • Vo štvrtok  14. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 10. ročník DO v školskom roku 2017/18 vybrala tému pre  kategórie F a E  Staroveké Gréckopre kategórie D a C Diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami.

      Súťažilo 22 žiakov a tu je umiestnenie  najlepších:

      Kategória F – žiaci 6. ročníka ZŠ

      1. miesto Eduard Sedláček  6.A

      2. miesto Kristián Hrúz  6.B

      Kategória E žiaci 7. ročníka ZŠ

      1. miesto Martina Henigerová 7. A

      2. miesto Laura Papánová 7.A

      3. miesto Stella Hudecová 7.A

      Kategória D žiaci 8. ročníka

      1. miesto Michaela Bačová  8.A

      2. miesto Zuzana Dzielavová  8.B

      3. miesto Maroš Ďurďovič  8.A

      Kategória C žiaci 9. ročníka

      1. miesto Martin Šantavý 9.B

      2. miesto Patrik Homola 9 B

      3. miesto Bruno Kormanovič  9.B

      Umiestneným blahoželáme!

      Prví dvaja úspešní riešitelia v každej kategórií postupujú do okresného kola.

     • Školské vianočné trhy

     • V dňoch 11.12. až 13.12. 2017 sa u nás v škole opäť konali Školské vianočné trhy. Pripravili ich naši žiaci, predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia, pozornosti alebo narušenou komunikačnou schopnosťou počas individuálnych reedukačných cvičení pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky. Ponuka výrobkov bola naozaj bohatá : vianočné pohľadnice, látkové tašky, svietniky, sviečky, rámiky, zdobené kamienky, zrkadlá, lízankoví anjeli, vešiaky, snehuliaci, mydielka, ikebany a rôzne drobné dekoračné predmety. Tešili sme sa z veľkého záujmu a takmer všetko sme predali ! Peniaze budú použité na nákup kompenzačných a didaktických pomôcok, aby učenie išlo ľahšie a s radosťou. Ďakujeme všetkým kupujúcim, predávajúcim a vyrábajúcim !

      Mgr. Zuzana Komendová, školská špeciálna pedagogička

     • Anglické divadlo

     • Dňa 5. 12. 2017 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom The Heroes.

      Predstavenie bolo o mladých ľuďoch, ktorí majú často potrebu identifikovať sa s niekým výnimočným. Dospievajúca mládež chce napodobňovať svojich hrdinov z počítačových hier, či z filmov, no niekedy na škodu veci zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. Na reálnych hrdinov z mäsa a kostí – svojich spolužiakov, kamarátov, susedov a podobne. Cieľom predstavenia v anglickom jazyku bolo navyše atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.

     • Pozvánka na vianočnú akadémiu

     • Vážení rodičia.

      Srdečne Vás pozývame na slávnostnú Vianočnú akadémiu dňa 21. 12. o 18.00 vo vestibule školy. Tešíme sa na spoločne príjemne prežitý predvianočný večer.

      deti a učitelia

       

      Prosíme Vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteľa k príchodu detí na vystúpenie. Pre rodičov bude budova školy otvorená od 17:45 hod.

     • Zimné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Od soboty 23. 12. 2017 do nedele 7. 1. 2018 sú zimné prázdniny.

      Vyučovanie končí v piatok 22. 12. podľa rozvruhu. Z organizačných dôvodov prevádzka školského klubu detí končí už o 16. 00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 8. 1. 2018.

      Prajeme príjemne prežité dni s deťmi.