• PARTY 2020

     • Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu, napriek snahe preložiť termín školskej Party na 6.6.2020, Vám bohužiaľ musíme oznámiť, že naše spoločné stretnutie sa ruší. 

      Veríme, že na budúci školský rok si to patrične vynahradíme.

      Chceli by sme poprosiť rodičov, ktorí si už vstupenky zakúpili, prípadne venovali ceny do tomboly aby kontaktovali prostredníctvom e-mailu pani učiteľku Kolmanovú.

      lucia.kolmanova@zstbiliska.sk

      Za pochopenie, vopred ďakujeme

       

      1.6.2020

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 5. ročníka

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

       

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

      1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutoční 17. júna 2020.

       

      Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe

      výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov.

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej

      škole, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium.

       

      Podrobnejšie info a záväzné potvrdenie na web stránke VÝCHOVNÝ PORADCA.

       

      1.6.2020

     • OTVORENIE ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      sme radi, že od pondelka 1. 6. otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. O organizácii vyučovania, vydávania obedov, činnosti školského klubu detí a odchodu detí z ŠKD Vás budú informovať triedni učitelia a vychovávatelia.

      Žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, sa budú vzdelávať dištančne alebo online hodinami s učiteľom.

      Tešíme sa na Vás.

       

       

       

      Vedenie školy

       

      31.5.2020

       

       

     • Prijímacie konanie

     • do prvého ročníka štvorročných,

      do prvého ročníka päťročných vzdelávacích programov

      a prijímacie konanie do učebných odborov

      sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy zverejnili riaditelia strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 7. mája 2020.

      Prijímacie konanie

      do prvého ročníka osemročného gymnáziá

      sa bude konať od 15. júna 2020 do 30. júna 2020

      Kritéria na osemročné štúdium budú zverejnené neskôr na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.

       

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole i na osemročné gymnázium.

       

      Podrobnejšie informácie viď. VÝCHOVNÝ PORADCA

       

      15.5.2020

       

     • ZÁPIS

     • ZÁPIS

      Vážení rodičia, elektronický zápis budúcich prvákov do školy prebiehal od 15. do 30. apríla 2020. V prípade, že máte dieťa, ktoré je potrebné zo zákona zaškoliť k budúcemu školskému roku a z rôznych príčin ste tak neurobili, kontaktujte zástupkyňu školy, aby ste sa individuálne dohodli na ďalšom postupe.

      Rodičia, ktorí svoje dieťa zapísali, dostali potvrdzujúci mail. V ňom sme Vám oznámili, že Rozhodnutia budeme vydávať 15. júna. V prípade potreby Vás po ukončení mimoriadnych opatrení vyzveme na osobné stretnutie, prípadne doloženie potrebných dokladov. V prípade, že ste takýto mail nedostali, napíšte, prosím, pani zástupkyni, mohlo sa stať, že v prihláške bola uvedená nesprávna e-mailová adresa. Rovnako, prosím, kontaktujte pani zástupkyňu v prípade, že ste v prihláške písali meno dieťaťa bez diakritiky, alebo ste omylom zadali nesprávne údaje - (napríklad v kolónke integrácia alebo odklad, čo sa viac krát opakovalo). Všetky prípadné chyby dokážeme odstrániť.

      zástupkyňa školy pre 1. stupeň: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová: ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk

      5.5.2020

     • Oznam

     • OZNAM PRE RODIČOV žiakov 9. a 5. ročníka

      Prihlášky na SŠ a osemročné gymnáziá

       

      Vo štvrtok 30. apríla 2020 od 8,30 – 11,30 hod.

      prídu podpísať prihlášku na SŠ

      rodičia žiakov 9. ročníka, ktorí tak ešte neurobili.

      (priniesť 1,50 € poštovné za 1 prihlášku)

       

      Ak je ešte záujem medzi rodičmi žiakov 5. ročníka

      podať prihlášku na osemročné gymnázium, môžu sa dostaviť s potrebnými podkladmi

      (rodný list, vysvedčenia 2., 3., 4. ročník + 1,50€ poštovné za 1 prihlášku)

      26.4.2020

     • OZNAM

     • Vážení rodičia. 

      Od včerajšieho dňa 6. 4. je k dispozícii Usmernenie na hodnotenia žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie ... Vyplývajú z neho konkrétne odporúčania pre hodnotenie žiakov. Pripravujeme konkrétne postupy pre aplikáciu tohto dokumentu do organizácie a priebehu vyučovania na našej škole. Záleží nám na tom , aby sme procesy nastavili tak, aby dobre fungovali až do konca tejto situácie, čo vyžaduje dôkladné premyslenie. Doprajte nám, prosím, trošku času. V utorok popoludní Vám triedni učitelia zašlú dokument, z ktorého vyplynú informácie dôležité pre Vás a Vaše deti. Vyučovanie po Veľkej noci by sme teda od stredy začali plne v zmysle spomínaného Usmernenia. 

      Ďakujem za porozumenie a prajem čo najpríjemnejšie veľkonočné sviatky. 

      Vedenie školy 

      7.4.2020

     • Konzultácie

     • Všetkým rodičom a žiakom našej školy ponúkame individuálnu konzultačnú a poradenskú pomoc :

      Každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 bude na tel. čísle 0940 549 870 k dispozícii školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová, aby s vami riešila otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ).

      7.4.2020

     • Usmernenie k poplatkom za ŠKD a stravovanie v ŠJ

     • Vážení rodičia.

      Na základe Usmernenia č. 2/2020, ktoré nám bolo doručené zo Školského úradu MČ Rača Vám oznamujem, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí a príspevok na prípravu a výrobu jedla a režijných nákladov, ktoré ste uhradili za mesiac marec bude zohľadnený po opätovnom obnovení prevádzky základnej školy.

                    Úhrada týchto poplatkov (ŠKD a stravovanie v ŠJ) od 1. 4. bude predmetom zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Rača. O výsledkoch vás budeme včas informovať.

                    Vedenie školy

     • Aktuálne informácie k prerušeniu vyučovania

      • Vyučovanie v našej škole je prerušené do odvolania. O začatí vyučovania sa včas dozviete z médií a budeme vás informovať aj na našej webovej stránke a prostredníctvom triednych učiteľov.
      • Testovanie T9 je v tomto školskom roku zrušené.
      • Prihlášky na stredné školy sa budú odovzdávať k 15. 5. a nebude potrebné lekárske odporúčanie. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať do dvoch týždňov od začiatku vyučovania. Všetky informácie včas dostanete.
      • Zápis do školy bude v termíne od 15. 4. do 30. 4. bez prítomnosti detí. O organizácii zápisu  vás budeme včas informovať na našich webových stránkach.

      Vedenie školy

     • Možnosť pomoci rodičom zvládnuť náročné "domáce" vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      v tejto náročnej situácii vám ponúkame možnosť individuálnej konzultačnej a poradenskej pomoci. Naše školské špeciálne pedagogičky sú pripravené spolu s vami riešiť otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ) a zvládaním iných náročných situácií, ktoré možno doma s deťmi zažívate.

       V prípade záujmu ich môžete kontaktovať cez www.bezkriedy.sk alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

       

      E-mailové kontakty:

      školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová  zuzana.komendova@zstbiliska.sk

      školská špeciálna pedagogička Mgr. Karolína Lapošová karolina.laposova@zstbiliska.sk

       

      Ďakujeme za spoluprácu

       

      pomoc VÚDPaP - ako psychicky zvládať túto mimoriadnu záťažovú situáciu ? https://www.minedu.sk/ako-psychicky-zvladat-tuto-mimoriadne-zatazovu-situaciu-poradia-odbornici-na-linke-podpory-vudpap-u/

     • OZNAM PRE BUDÚCICH STREDOŠKOLÁKOV

     • Podľa informácií pani ministerky školstva zatiaľ na podanie prihláška na stredné školy a osemročné gymnáziá platí pôvodný termín do 10. apríla 2020.

      Hneď pri nástupe do školy (30. 03. 2020) deviataci, ktorí chcú ešte zmeniť školy na prihláške, prinesú na rodičom podpísanom papieri názvy škôl a odborov s dátumami prijímacích skúšok (11. 05. 2020 a 14. 05. 2020) a odovzdajú to pani výchovnej poradkyni ŠTEFANIOVEJ:

      - na druhý, tretí deň žiaci dostanú vypísané prihlášky na podpis rodičovi a pôjdu s nimi k lekárovi;

      - do 08. 04. 2020 prinesú späť do školy s poplatkom 1,50 € na každú prihlášku;

      - ak bude dieťa chýbať, prosíme rodičov o spoluprácu = teda priniesť tlačivá prihlášok;

      - rodičia žiakov 5. ročníka, ktorí ešte chcú vyplniť prihlášku na osemročné gymnázia sa mi ozvú na mail a v priebehu týždňa od 30.3. do 3.4. 2020 vypíšeme prihlášku.

       

      V prípade, že sa postup z dôvodu nových informácií z ministerstva školstva zmení, budeme vás obratom informovať prostredníctvom našej webovej stránky, alebo mailom, či telefonicky.

     • Budúci prváci

     • Vážení rodičia našich budúcich prvákov. Aj napriek súčasnej situácii sa na Vaše deti veľmi tešíme. V súvislosti s blížiacim sa zápisom do prvej triedy sa snažíme nájsť čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie. Úzko spolupracujeme so školským úradom našej mestskej časti a sledujeme aj pokyny Ministerstva školstva.  Termín aj jeho formu vám včas oznámime na web stránke školy.  V prípade potreby môžete mailom kontaktovať pani zástupkyňu - ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk. Prajeme vám veľa síl na zvládnutie súčasnej situácie a pevné zdravie.

     • Dôležité

     • Vážení rodičia.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali našu stránku, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie. Odporúčame Vám, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí a obmedzil sa ich kontakt so spolužiakmi a rovesníkmi. Je dôležité, aby sa obmedzil ich pohyb po Bratislave, nenavštevovali obchodné centrá a hromadné podujatia.

       

      Venujte, prosím, pozornosť dvom požiadavkám: - Zašlite, prosím, na adresu – vedenie@zstbiliska.sk informáciu o tom, že sa Vaše dieťa počas jarných prázdnin a neskôr zdržiavalo v Taliansku, prípadne inej rizikovej oblasti.

      - V prípade, že by sa u Vášho dieťaťa, Vás, alebo u niekoho, koho poznáte potvrdilo ochorenie COVID-19, informujte o tom, čo najskôr vedenie školy: vedenie@zstbiliska.sk a vedenie MČ Rača: prednosta@raca.sk.

      Ďakujeme veľmi pekne.

      Zuzana Hirschnerová

     • Oznámenie o prerušení vyučovania

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že od zajtra 10. 3. 2020 do pondelka 16.  3. 2020 bude z dôvodu prevencie pred šírením respiračných ochorení prerušené vyučovanie. Predpokladaný nástup do školy je v utorok 17. 3. 2020. Deti sú zo školských obedov na celé obdobie automaticky odhlásené. Sledujte, prosím, našu webovú stránku, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie. Postup pri dávke na ošetrovné v prípade podozrenia na ochorenie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na stránke BSK https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/ .

       

       

      Vedenie školy

     • Oznámenie o bezpečnostných opatreniach

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšených bezpečnostných opatrení od zajtra - 9.3.2020 sa nemôže vyučovania zúčastniť žiadne dieťa s príznakmi respiračného ochorenia. V prípade vymeškania vyučovania bude triedny učiteľ akceptovať ospravedlnenie zákonného zástupcu.

      Za porozumenie ďakujeme.

      Vedenie školy.